ניוזלטר 2020

ניוזלטר דצמבר 2020

אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2020 הכוללים, בין היתר, את הנושאים הבאים:
שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו-”הפרשות סוציאליות”, מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2020, תקופת שמירת מסמכים, הערכות עצמאים לקראת הגשת דוחות לשנת המס 2020 ומדריך מקוצר לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל.

קרא עוד….

ניוזלטר נובמבר 2020

לקראת סוף שנת הכספים 2020 אנו מפנים את שימת הלב למספר נושאים הדרושים דיווח עד סוף חודש נובמבר עבור חברה משפחתית וחברת בית.

כמו כן, במסמך הרצ"ב מספר הבהרות בנושא מענקי קורונה אשר ניתן להגישם עד ליום 30.11.2020.

קרא עוד….

ניוזלטר אוקטובר 2020

להלן המענקים החדשים והאקטואליים (מעבר למענקים הקיימים):

  • מענק הוצאות קבועות לחודשים יולי, אוגוסט: פיצוי הכפוף לירידה במחזור של 40% לפחות מול אשתקד.
  • מענק עידוד תעסוקה בגין המשך העסקת עובדים שחזרו מחל"ת או עובדים חדשים שגוייסו שימו לב – מי שטרם הגיש עבור החודשים יולי ואוגוסט- ניתן עדיין להגיש. כמו כן, ניתן כבר להגיש עבור חודש ספטמבר.

קרא עוד….

ניוזלטר ספטמבר 2020

בעקבות הודעת רשות המיסים מיום 2.4.2020 בעניין זקיפת שווי לעובד עבור רכב צמוד בתקופת חל”ת, הוגשה תובענה ייצוגית כנגד המדינה – רשות המיסים בישראל והמוסד לביטוח לאומי. ביום חמישי 3.9.2020 הגישה המדינה את תגובתה לתובענה.

ככל שלא נזקף שווי הרי שקיימת חשיפה לקנסות, חיוב בהפרשי הצמדה וריבית.
על כן, אנו ממליצים על הגשת דוחות מתקנים בגין עובדים שהוצאו לחל”ת ולא נזקף בגינן שווי רכב.

רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענקי סיוע לעסקים. בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף – 2020.

הוראת הביצוע באה להסביר בצורה פשוטה את הכללים שנקבעו בחוק ואין היא באה במקומו.

קרא עוד….

ניוזלטר אוגוסט 2020

להלן ריכוז מידע לגבי תנאי הזכאות למענקים לבעלי עסקים בתקופת הקורונה, הכולל תוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף.

קרא עוד….

ניוזלטר יולי 2020

ביום 28.6.2020 התקבלה החלטת ממשלה לפיה נכנסו שינויים / עדכונים בתנאים הנדרשים לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה 3, זאת במטרה להביא בחשבון את ההשפעה הכלכלית המאוחרת של נגיף הקורונה.

קרא עוד….

ניוזלטר יוני 2020

ביום 16.06.2020 התפרסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020,
שתכליתו עידוד התעסוקה על רקע האבטלה שנוצרה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

להלן ריכוז מידע על תנאי הזכאות.


קרא עוד….

ניוזלטר מאי 2020

השבוע אמור משרד האוצר לפתוח באתר רשות המיסים את האפשרות לתבוע מענקים לעצמאיים (פעימה שניה) ולשכירים בעלי שליטה, בשבוע הבא ב- 12 במאי תפתח האפשרות לתבוע מענק לעוסקים (חברות, שותפויות ויחידים) (פעימה שלישית).

להלן ריכוז מידע על תנאי הזכאות וסכומים לתביעות אלה.

במשרדנו הוקם צוות ייעודי לסיוע בקבלת המענקים, המרוכז על ידי רו"ח חיה דגן.

קרא עוד….

ניוזלטר אפריל 2020

התפשטות נגיף הקורונה מציבה אותנו בתקופת משבר מאתגרת,

מצ"ב ריכוז עדכונים / הנחיות / חקיקה ומידע רלבנטי בנושא, כפי שראינו לנכון להביא לידיעתכם.

קרא עוד….

ניוזלטר מרץ 2020

נגיף הקורונה החדש 2019 (NOVELCORONAVIRUS 2019-NCOV)
שר הבריאות מתוקף סמכותו לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940, הכריז ביום א' בשבט התש"ף (27.1.2020) כי המחלה הנגרמת ע"י נגיף הקורונה החדש 2019 (NovelCoronavirus 2019-nCoV) היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה לבריאות הציבור.

בניוזלטר מספר הבהרות שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם.

הודעת רשות המיסים – הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019
בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המיסים כחלק מהערכות למאבק בנגיף הקורונה , הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת 2019, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.6.2020.

תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש מרץ 2020
 • יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
בחוזר 4/2017 נקבע כי בדיקת קיום עודף בקופת פיצויים מרכזית תעשה בתום שנת המס. בקשה למשיכת הכספים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 31.3.
• דוח שנתי לאיחוד עוסקים
כל עוסק הרשום יחד עם עוסקים אחרים ב"איחוד עוסקים" במע"מ, נדרש להגיש דוח למע"מ עד ליום 31 במרץ 2020.
אישורים שנתיים (טופס 867, 126 , 856), לשנת 2019
החל משנה זו אישורים על ניכוי מס שנוכה, לשנת 2019 (857) וכן דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (126) ועל ניכויים שאינם ממשכורת ושכר עבודה (856) ניתן להגיש רק באמצעות ערוץ מקוון.

על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים / המנכים להגיש את הדוחות כאמור, החליט מנהל רשות המיסים, מר ערן יעקב להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2019, עד ליום ראשון ה- 31 במאי 2020 .

קרא עוד….

ניוזלטר פברואר 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית (הוראת שעה), התש"פ – 2020
שר הבריאות מתוקף סמכותו לפי סעיף 20 (1) לפקודת בריאות העם, 1940, הכריז ביום א' בשבט התש"ף (27.1.2020), כי המחלה הנגרמת ע"י נגיף הקורונה החדש 2019 (NovelCoronavirus 2019-nCoV) היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה לבריאות הציבור.

לאור האמור, על עובד בבידוד חלה חובה למסור למעסיקו, בהקדם האפשרי, הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד. המעסיק לא ידרוש ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.

חובת תשלום דמי ביטוח על הכנסות של חברות משפחתיות
ביום 27.1.2020 ניתן פסק-הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב שעסק בחובת תשלום דמי ביטוח על הכנסות של חברות משפחתיות. מדובר בפס"ד המתייחס ל- 50 תביעות שהדיון בהן אוחד.

בהתאם להחלטה קיימת חובת תשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שנתיות של חברה משפחתית, כפי שדווחו בשומת המס זאת, אף אם סוג ההכנסה היה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי אילו מדובר היה בהכנסה בידי יחיד.

הבחירות לכנסת ה-23 שיתקיימו במרס 2020
רשות המיסים פרסמה ביום 26.12.2019 הודעה למעסיקים ומנכים אחרים בדבר מיסוי תשלומים בתקופת בחירות.

חוזר מיסוי מקרקעין מס' 2/2020 – רשות המיסים – שיעור מס רכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה
ביום 19.2.20 פרסמה רשות המיסים עדכון לחוזר מיסוי מקרקעין מס' 2/2020 – רשות המיסים – שיעור מס רכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה.

מענק עבודה לשכירים ועצמאיים עבור שנת המס 2019
רשות המיסים פרסמה מדריך מענק עבודה לשכירים ועצמאיים עבור שנת 2019 .

מדריך לחייל משוחרר
רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר מדריך לחייל המשוחרר.

קרא עוד….

ניוזלטר ינואר 2020

חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31 בינואר 2020 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה של שנת 2019 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור.

יחיד שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים למגורים בלבד, רשאי לשלם מס בשיעור 10%, בתנאי שישלם את המס עד יום 30.1.20.

הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס לפי “התקנות הדולריות” לשנת מס 2020, יש למסור עד ליום 30 בינואר 2020 על פי סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה-1985.

חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת לשנת 2019, עד יום 18.1.20.

"עוסק פטור" חייב להצהיר עד ליום 31/1/2020 מה היה "מחזור העסקאות" שלו בשנת 2019.
מס חברות הופחת משיעור של 25% בשנת 2016 לשיעור של 24% החל מיום 1.1.17 ושיעור של 23% החל מיום 1.1.2018, מס הייסף בשנת 2019 בשיעור של 3% על סך ההכנסות מעל 649,560 ש”ח מכל המקורות של יחידים.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 1.1.2020 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2020 הוא 3.49%.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 1.1.2020 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2020 הוא 2.62%.

קרא עוד….

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות' רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113