HEB  ES  EN

ארכיון חדשות ועדכונים

רשות המיסים פרסמה ביום 29.6.2023 כי תדחה החובה לדווח על פרישה מהעבודה באמצעות טופס 161 החדש החל מתאריך 1.11.2023.

ראה פרסום רשות המיסים, החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש.

דרישות דיווח חדשות בהקשר עם מחירי העברה.

רשות המסים מודיעה כי החל מ- 1.10.2022 ניתן יהיה לערוך תיאום מס נוסף בשל תרומות, רק לגבי תרומות שנתרמו לאחר תיאום המס האחרון.

עושים חשבון למשק – פורסמה ב"כלכליסט" כתבתו של רואה חשבון שמואל רוזנבלום.

הוראת ביצוע רשות המיסים מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון לשנת 2022.

רשות המיסים פירסמה הודעה לציבור בנושא מסלול ירוק למייצגים ולעוסקים – מבצע "עלות השחר".

רשות התאגידים פרסמה הסבר בעניין הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2023 והגשת דיווחים שנתיים לשנת 2021 אל יחידת רשם העמותות וההקדשות.

חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת לשנת 2017.

הקלה לציבור העוסקים במועד הגשת הדוח התקופתי למע"מ באופן מקוון החל בחודש מאי 2022.

הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים.

פורסם בעיתון גלובס כי, רשות המסים תשיב לגמלאים עשרות מילוני שקלים שגבתה שלא כדין.

הקדמת תשלום קצבאות ביטוח לאומי עבור חודש אפריל.

עלה לאתר הביטוח הלאומי טופס הגשת בקשה לדמי בידוד לעצמאיים.

מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג NFT.

נפתחה המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת המס 2021.

מדריך מס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

עובדת עצמאית, תוכלי לתחזק את העסק בחופשת הלידה!

רשות המיסים פירסמה ביטול היטל עובדים זרים והארכת תוקף הוראת שעה – חוק סיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי.

קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס 2022.

תשלום דמי בידוד לעצמאיים.

ארכה עד ל- 24.1.2022 למועד הדיווח והתשלום למע"מ.

מיסוי מטבעות וירטואליים בישראל ובארה"ב – עושים סדר בהוראות – פורסמה ב"גלובס" כתבתם של רואי חשבון אורי הולצמן ומיכה מורצקי.

חברה משפחתית וחברת בית – הודעה למעבר לחברה רגילה לשנת המס 2022.

ביטוח לאומי – חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת.

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020.

רשות המסים השיקה מערכת להגשת בקשה מקוונת להחזר מס לשכירים.

לרגל חגי תשרי: ארכה עד ל-5.10.2021 למועד הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים יולי ואוגוסט 2021.
יובהר כי אורכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דווחי הניכויים, אשר מועד הדיווח והתשלום בגינם הינו עד יום שני ה-20 בספטמבר 2021.

ניתנה ארכה עד 31 באוגוסט 2021, להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מרץ אפריל 2021.

התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב, להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק, תוארך עד ה- 31.12.2021.

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – תוכנית רשת ביטחון כלכלית.

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה.

נפתחה המערכת להגשת בקשות לקבלת הנחה בארנונה על פי התקנות עבור עסקים חדשים שנפתחו מ-1.3.2020 ועד 30.9.2020.

דחיית מועד לדיווח ותשלום דוחות מקוונים ומפורטים למע"מ לחודשים מאי יוני 2021 למדווחים דיווח דו חודשי, ולחודש יוני 2021 למדווחים חד חודשי, עד ליום שלישי 27/7/2021. מועד הדיווח והתשלום לניכויים ולמקדמות מס הכנסה, נותר ללא שינוי.

פורסם מאמרו של רואה חשבון שמואל רוזנבלום – “אג”ח נדל”ן BVI – הכתובת הייתה רשומה בתשקיפים”.

החל מהיום: מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ("מענק סוציאלי") לשנת 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.

עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

רשות המסים מודיעה כי בשל ימי הזיכרון ויום העצמאות תתאפשר הגשת בקשות למענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 עד ליום שני ה-19.4.2021 (במקום עד 15.4.2021). 

הארכת מועד הגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2020.

נפתחה הגשת התביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ינואר – פברואר 2021.

ניתן לשלם אגרה שנתית לרשם החברות והשותפויות בתעריף מופחת עד 31.3.2021.

ניתנה אורכה להגשת דוחות כספיים של תאגידים עירוניים לשנת 2020 עד ליום 31.5.2021.

הקרן של משרד האוצר לסיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות נגיף הקורונה יצאה לדרך והגשת הבקשות לקרן הינה באמצעות ממשק העדכון לעמותות של גיידסטאר.

כחלק מהתוכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר עד יוני 2021. אוכלוסיית הזכאים למענק, כוללת בעלי עסקים להם זכאות ל”מענק הוצאות קבועות” מרשות המיסים וירידה במחזור הכנסות בשיעור של 25% – 60%.

דחייה במועד האחרון להגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לפי פרק ח' לנוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור.

לא יוטלו קנסות על עוסקים פטורים אשר יגישו למע"מ את ההצהרה השנתית לשנת 2020 לא יאוחר מיום 28.2.2021.

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2021 בהתאם לשינוי במדד בשנת 2020.

קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס 2021.

מרכז המידע של רשות המסים יצמצם את פעילותו בימים הקרובים עקב כניסתם של נציגי שירות לבידוד.

רשות המסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך.

עדכון דחוף – דחייה בחודש נוסף של הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת.

נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים נובמבר – דצמבר 2020.

רשות המיסים פירסמה ארכה עד ל- 25.1.2021 למועד הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 לכלל העוסקים.

בימים אלה פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות, שיחול החל מדוחות 2021 על נכסים ביולוגים ותוצרת חקלאית לפני האסיף.
לצורך יישום התקן בשנת 2021 על כל תאגיד לכמת את ההפרש שייווצר בין מדידת הנכסים לפי המדיניות החשבונאית בשנים הקודמות כולל שנת 2020 לבין המדידה ב – 1 בינואר 2021.

הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2020.

מענק הוצאות קבועות ומענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה – אופן סיווג ההכנסה וסוגיות נוספות

רשות המיסים פירסמה כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2021.

הודעה למעסיקים: מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.1.2021.

עדכון מדיון בוועדת הכספים – אושרו תקנות המסדירות את פעילות ועדת הערער לעניין מענקי עידוד תעסוקה במסגרת משבר הקורונה.

רשות המסים יוצאת במהלך ייזום למימוש זכויות מס של ניצולי שואה.

רף הזכאות למענק השתתפות בהוצאות בנובמבר דצמבר ירד ל-25% לפחות.

נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק הסיוע למשפחתונים לתקופת ספטמבר-אוקטובר.

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה.

אורכה לתיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה.

פורסם מאמרו של רואה החשבון איציק פופר – “יזמות אישית של חברי הקיבוצים”.

נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

ארכה להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי- יוני.

פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020.

נוהל תשלום מענקים למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה – מענק של 2,000 ₪ למובטלים מעל 100 ימים.

פרסום טיוטת חוזר בנושא דחייה נוספת של החלת הדיווח המקוון על הפקדות לקופות גמל למעסיקים שיש להם לפחות 4 עובדים אך לא יותר מ- 9 עובדים (להלן: "המעסיקים הקטנים") בעקבות משבר הקורונה.

ועדת הכספים אישרה את תקנות הפחת המואץ.

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הוצאות לעסק קטן עד 300 אלף ₪ עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

שר האוצר מרחיב את רשת הביטחון הכלכלית.

משרד הכלכלה והתעשיה – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמו את התנאים לקבלת הנחה בארנונה.

החלטת מיסוי 3109/20: החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות.

החלטת מיסוי 2910/20 – החבות במע"מ בשל סכומים המשולמים ע"י משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח – החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר: הממשלה אישרה את התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית.

מועד דיווח ותשלום של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.12.20.

אימות חשבונות בנק לתשלום המענקים

הודעה לציבור לפרסום בנושא הארכת תקופת ההקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה עד ל-31.12.2020

המוסד לביטוח לאומי פרסם עדכון – צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה לעובדים עצמאים בעולם התרבות.

לפי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, תחל העברת מענקים נוספים לפני החגים במאות מליוני שקלים לבעלי הכנסות נמוכות ולעסקים קטנים.

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, מפרסמת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים הנחיות מעודכנות בנושא תוכנית תיקון ליקויים, לשם הקלה על ציבור העמותות והחברות לתועלת הציבור.

ניתן להגיש בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020 בסכום של עד 15 אלף ש"ח.

נפתחה ההגשה למענק נוסף ברשת הביטחון הכלכלית – מהיום ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020.

ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עד 17.8.2020.

קרן הסיוע לארגונים חברתיים שנפגעו ממשבר הקורונה -המועד האחרון להגשת בקשות עודכן ויהיה עד לתאריך 9 באוגוסט 2020.

מענק "קורונה" לתושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, ולכל מי שמקבל קצבת ילדים.

החל מהיום: תתאפשר השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר ופברואר 2020

אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש.

נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה – שירות זה מאפשר לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן.

מתן שירות ברשות המסים: הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל במשרדים.

על פי דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים אמש 15.7.2020: "משפחה של זוג הורים עם ילד אחד תקבל 2,000 שקל מענק, משפחה עם שני ילדים תקבל 2,500 ש"ח, משפחה עם שלושה ילדים ומעלה תקבל 3,000 ש"ח מענק, כל השאר – 750 ש"ח לכל אדם. כלומר כל יתר האזרחים מעל גיל 18 יקבלו 750 שקל לנפש. לדוגמה חייל, סטודנט, פנסיונר – כל אחד יקבל 750 ₪". על מנת להעביר את הכספים נדרש אשור הממשלה ו/או חקיקה.

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר מיום 13.7.2020.

הוראת ביצוע 9/2020 – יישום תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה – מענק סיוע לעצמאים).

ביטוח לאומי – עדכון לעצמאיים בנוגע להפסקת ההקלות בסגירת תיק ותיקון מקדמות.

ועדת הכספים אישרה את בקשת שר האוצר: על מענק הסיוע לעסקים לא יחול מע"מ

נפתח שירות הגשת השגה על החלטת רשות המסים בעניין מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית.

אושר סופית: תמריץ כספי למעסיקים שיחזירו עובדים שהוצאו לחל"ת

עדכון – חובת תשלום אגרה שנתית בתעריף המלא הקבוע בתקנות החל מיום 16.06.2020

הגשת בקשות למענק הפעימה הראשונה לעצמאים תתאפשר עד 1 ביולי 2020

הגשת דוחות שנתיים ותיקוני שומה לעניין הפעימה הראשונה למענק לעצמאים

המועד האחרון לתשלום האגרות השנתיות בתעריף מופחת על פי חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 הוא עד ליום 15.6.2020

עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות

ארכה עד ל-25.5.2020 למועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים מרץ ואפריל 2020

נפתחה מערכת להגשת בקשות למענק למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה לתקופת הקורונה.

עדכון מועד הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות

מענקי קורונה לעמותות או מלכ"רים

רשות המסים פרסמה שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק (הפעימה השלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה

דחייה נוספת של החלת הדיווח המקוון על הפקדות לקופות גמל למעסיקים שיש להם לפחות 4 עובדים אך לא יותר מ- 9 עובדים (להלן: "המעסיקים הקטנים") בעקבות משבר הקורונה

מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור העובדים שבחל"ת נדחה מ-15/5/2020 ל-15/7/2020.

רשות המיסים פירסמה מועדי הגשת בקשות למענק פעימה שנייה:
1. הגשת הבקשות למענק הפעימה השנייה ע”י עצמאים תתאפשר החל מ-5.5.2020 בשעות הערב.
2.הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע”י שכירים בעלי שליטה תתאפשר החל מ-18.5.2020.


השבוע אמור משרד האוצר לפתוח באתר רשות המיסים את האפשרות לתבוע מענקים לעצמאיים (פעימה שניה) ולשכירים בעלי שליטה, בשבוע הבא ב- 12 במאי תפתח האפשרות לתבוע מענק לעוסקים (חברות, שותפויות ויחידים) (פעימה שלישית). להלן ריכוז מידע על תנאי הזכאות וסכומים לתביעות אלה. במשרדנו הוקם צוות ייעודי לסיוע בקבלת המענקים, המרוכז על ידי רו”ח חיה דגן.

להלן מידע ראשוני המרכז את תנאי הזכאות לקבלת מענקים לעצמאיים ובעלי שליטה בחברות וכן סכומי המענק. שימו לב כי נקבעו 3 פעימות לסיוע, כאשר הפעימה הראשונה היתה לעצמאיים בלבד והוגבלה ל- 6,000 ש"ח וכי האופציה למענקים במסגרת פעימה שניה ושלישית טרם נפתחה ומיועדת להיפתח באתר רשות המיסים בתחילת מאי. במשרדנו הוקם צוות ייעודי לסיוע בקבלת המענקים, המרוכז על ידי רו"ח חיה דגן, נשמח לעמוד לשרותכם גם בנושא זה.

בהמשך לחוזר מיום 20.4.2020 בעניין נגיף הקורונה החדש (2019 NCOV), להלן עדכוני רגולציה, תקנות, והנחיות נוספות שפורסמו בימים האחרונים.

ביום 19.4.2020 פורסמו תיקונים לתקנות לשעת חירום המגבילות את הפעילות עקב התפשטות נגיף הקורונה.
להלן עיקרי ההנחיות החדשות.

בהמשך למאמרנו מיום 8.4.2020 בעניין נגיף הקורונה החדש (NCOV 2019) להלן עדכוני רגולציה, תקנות, והנחיות נוספות שפורסמו בימים האחרונים.

בהמשך למאמרנו מיום 3.4.2020 בעניין נגיף הקורונה החדש (NCOV 2019) להלן עדכוני רגולציה, תקנות, והנחיות נוספות שפורסמו בימים האחרונים.

בהמשך למאמרנו מיום 31.3.2020 בעניין נגיף הקורונה החדש (NCOV 2019) להלן עדכוני רגולציה, תקנות, והנחיות נוספות שפורסמו בימים האחרונים.

התפרסם מאמר של רואה חשבון שמואל רוזנבלום – “לאחר “המבול” – מהיכן מתחילים”.

המדינה מרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה

 יחידת רשם העמותות וחל"צ פרסמה קובץ שאלות ותשובות בנושא היערכות בשעת חירום – קורונה

בנק ישראל הגדיל את מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר מ-20,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח

הממשלה אישרה אתמול (25.3) את התקנות לשעת חירום הנוגעות להארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים, במטרה להקל על בעלי העסקים.

רשות המסים פרסמה היום החלטת מיסוי בנושא: הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום – 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן "תקופת ההקלה").

הקלות וסיוע למלכ"רים לאור התפשטות נגיף הקורונה

רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה

הקלות נוספות למלכ"רים וחברות לתועלת ציבור

סגירת סניפי הביטוח הלאומי

הרשמה לאתר ביטוח לאומי

רשות המיסים פירסמה עדכון לגבי קבלת קהל, הצהרות הון ודוחות 2018

דחיית מועד תשלום דמי היתר ואגרה שנתית בענף הבניין

עדכון מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים ינואר פברואר 2020

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, מפרסמת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות
ברשות התאגידים הנחיות מעודכנות, בינהן אורכות למלכ"רים ולחברות לתועלת ציבור.

המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה.

רשות המיסים העניקה ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 ,עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.6.2020.

רשות המיסים פירסמה הודעה לפיה מועד הדיווח והתשלום למע”מ ידחה ליום 26 במרץ 2020.

רשות התאגידים – רשם העמותות וההקדשות, פירסמה הודעה בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין

פורסמו מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2020

לוח עזר ולוח ניכויים לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2019

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ – הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2020

הזדמנות אחרונה לדווח הצהרת עוסק פטור למי שלא דיווח לשנים 2016 ו-2017

תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2011/4- הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה

חוזר מס הכנסה מספר 3/2019 – רשות המסים דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון

חשוב! שינויים באגרה שנתית לעמותות לשנת 2020

פיצויים לעסקים שנפגעו עקב המצב הביטחוני

הנחיות רשות המסים לדיווחי נותני שירותי מטבע

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום שלישי 19 בנובמבר 2019

רשות המסים ניצחה: בשורה רעה לזכייני המותגים הבינלאומיים בישראל

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות בשנת 2018 תתאפשר עד ל-26.9.2019

הודעה חשובה – רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017

צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר 7/2019 רשות המסים בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז- 2016

הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2018/14 – רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

רשות המיסים פירסמה דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2018

דחיית תחולת טופס ההצהרה על עסקה בין לאומית ( ט' 1385)

דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי

חוזר מס הכנסה מספר 2019/2 בנושא: הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון מספר 245 לפקודת מס

חוזר מס הכנסה מספר /012019 – רשות המסים בנושא: מניות בכורה – סיווג לצרכי מס

עודכן מדריך לחוק לצמצום השימוש במזומן

עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע"מ

עדכון כתובות למשלוח דואר בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס"ה – 2005

דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות עסק/משלח יד/ניכויים טופס זה מיועד

הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים

דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות לחבר בני אדם/ניכויים

מענק לימודים – ביטוח לאומי

הטבות מס בישובים לשנת 2019 -סעיף 11 לפקודת מס הכנסה- עדכון שינויים

דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית

עודכן טופס מס הכנסה 2586 – הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה

ביום 1 ביולי 2019 יכנס לתוקף תקן 501 של בנק ישראל "השיק האחיד" בעניין הגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים.

• שיקים במתכונת הישנה שכבר מופקדים למשמרת בבנקים יפרעו בהתאם למועד.

• שיקים למוטב בלבד ללא הסבה שהמוטב מחזיק בהם וטרם הופקדו בבנקים – החוק מתייחס להסבות ולכן שיקים למוטב בלבד ימשיכו להיסלק כרגיל, למעט אם השיק פתוח – ללא שם המוטב. החוק אוסר על מתן וקבלה של שיקים פתוחים מכל סוג שהוא (למוטב בלבד וסחיר).

• ניתן להמשיך לעשות שימוש בכל פנקס שיקים קיים עד להודעה חדשה.


ניכוי מס במקור בגין הסכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

הסדר אורכות לקבלת ניהול תקין 2020

תיאום דמי ביטוח לאומי

דיווח אחיד בדוחות כספיים דברי הסבר לטופס 6111 לשנת 2018

רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק")

מדריך למוכר / רוכש זכויות מקרקעין 2019

ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים את הוראות החוק

הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר 2019

דע זכויותיך וחובותיך 2018

דף מידע לנערים עובדים (לרבות בחופשת הקיץ)

לרגל יום הגיוון הבינ"ל: רשות המסים מפרסמת מדריך זכויות מס חדש לאנשים עם מוגבלות

איחודי עוסקים – אי דיווח דו"ח שנתי מסכם

ועדת הכספים אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים עבור היעדרות הורים באזור הדרום ועוטף עזה בשל סגירת מוסדות החינוך

חוזר מיסוי מקרקעין מספר2/2019 רשות המסים – שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה

שינויים בקבלת קהל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה – רשות המיסים

סניפי הביטוח הלאומי יהיה סגורים ביום הזיכרון וביום העצמאות

רשות המסים את פתחה את המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום

דין וחשבון על הכנסה לשנת 2018 (טופס 1301)

דע זכויותיך 2018 – מדריך רשות המיסים למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת 2018

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2018

שידור והגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2018

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה- 21 בחודש 4/2019

עבודה ביום הבחירות ה- 21 לכנסת, אפריל 2019

אזהרה: אתר המתחזה לאתר הרשמי של רשות המיסים

הארכת תוקף נוספת והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2018 – הארכת מועד הגשה

הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2019 – רשות המיסים הנדון: הגשת דוחות שנתיים בניכויים באופן מקוון

מס הכנסה – מדריך לחייל המשוחרר

רשות המיסים משיקה יישום חדש בנושא שימוש לרעה באישורי פטור מניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת "גניבת זהויות"

סגירת משרדי רשות המסים לקבלת קהל ביום רביעי 20.3.19 בשעות אחה"צ

הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין  “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס:

+ להודעת רשות המיסים

+ לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מכס (שנים 2016 ו-2018)

+ לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס ערך מוסף (שנים 2016 ו-2018)

+ לטופס 1346 הדיווח למע”מ

+ לטופס 1346 הדיווח למכס

דיווח על חשבונות בנק לרשויות המס

רשות המיסים פירסמה סימולטור שנועד לסייע למלא אחר הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן 

הטבות מס בישובים לשנת 2019 -סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2019/1

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים, למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, בינואר 2019

הודעה למעסיקים בנושא : הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל 2019

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

הפסקה זמנית בהנפקת אישורי תיאום מס, הכולל הטבות מס ליישובים

הבהרה לעניין פסק הדין של ביה"ד הארצי לעבודה לפיו, החל מה-1 בינואר 2019, כל הכנסה של המלצר מתשר תיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

חוזר מס הכנסה 20/2018  – רשות‏ המסים בנושא סמכות ‏המנהל‏ להורות‏ על ‏חלוקת‏ רווחים‏ לפי‏ סעיף ‏77 לפקודה

המדריך לצימצום השימוש במזומן בשפה הרוסית

עמדות חייבות בדיווח 2018

חוברת ניכויים שנתית מס הכנסה לשנת 2018

ביהמ"ש דחה על הסף תביעה להכרה בהוצאות של עצמאים על בתי קפה

הנחייה חדשה של מס הכנסה בנוגע לפטור מוגדל לבעלי שכר נמוך מהתקרה

הנדון: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ הקלה נוספת והוראות לעניין -הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2019

הקדמת תשלום הקצבאות לרגל חג המולד – ביטוח לאומי

הודעה למשלמי דמי ביטוח בהוראת קבע בבנק בנוגע לחיוב כפול

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מהחברה

חוזר רשות המסים 17/2018 בנושא: החוק לצמצום השימוש במזומן

רשות המיסים איתרה מעלימי מס בביטקוין

חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית בביצועים

רשות המסים מנחיתה: כפל מס על ישראלים ברילוקיישן שקיבלו מניות או אופציות ושבו לישראל

הנדון: הוצאות בגין שירותי משרד

טופס 1348 נספח לדוח השנתי ליחיד (טופס 1301), הצהרת תושבות לשנת המס, דוח המפרט את העובדות בשל טענתי כי אינני תושב ישראל

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים

לתשומת לב הציבור: אתר המתחזה לביטוח לאומי

עקב המצב הבטחוני – נדחה מועד הדיווח והתשלום ליישובי הדרום – ביטוח לאומי

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע"מ החל בנובמבר 2018

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

הוראת פרשנות מספר 14/2018 – רשות המסים החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל

קול קורא – הפחתת שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים בענפי החלב והבקר

חוזר‏ מס ‏הכנסה‏ מספר 15/2018- רשות המיסים – ‏ שינוי‏ מבנה ‏עסקי‏ בקבוצות ‏רב-לאומיות

סעיפים 3(ה) ו-3(ה3 )לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל

חוזר לקוחות בענין תמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע"מ

רכישה עצמית של מניות – החלטת מיסוי בהסכם 0699/18

רענון – מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים

בחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

הלוואה בריבית נמוכה – ישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י ) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה.

חוזר מס ‏הכנסה ‏מספר ‏12/2018 – רשות ‏המסים מחירי העברה‏- שיעורי‏ וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

חוזר מס ‏הכנסה ‏מספר ‏11/2018 – רשות ‏המסים קביעת‏ שיטת ‏מחירי‏ העברה ‏המתאימה ‏בפעילות‏ הקשורה‏ להפצה,‏שיווק‏ ומכירות‏ של‏קבוצה ‏רב‏ לאומית ‏בשוק.

 "חוק הנגישות נכנס לתוקף וכבר מוגשות תביעות בגינו" – כתבה בגלובס.

בחג הסוכות ובימי חול המועד יצאו חלק מעובדי רשות המסים בישראל לחופשת חג מרוכזת. להלן סדרי העבודה בחג ובימי חול המועד ביחידות השונות.

רוזנבלום הולצמן מאחלים שנה טובה
 משרדינו יהיו סגורים בין התאריכים:
ראש השנה 9-11/9/2018
יום כיפור 18-19/9/2018
סוכות וחוה"מ 23/9/2018-1/10/2018

 דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

הטבות מס בישובים – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח – 2018

תזכורת\הבהרה להודעה מתאריך 4 בפברואר בנושא: העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט

ארגונים מקצועיים – הבהרה לעניין הגשת דוח שנתי בטופס 1215

טופס 1350 – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 מיסוי הכנסה לפי סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה – לבעלי מניות שיש להם יתרות חוב במהלך השנה לחברה בבעלותם, שימו לב לטופס המורכב (טופס 1350 המצ"ב) ששלטונות המס דורשים למלא עם הפירוט של סכומי משיכות במהלך השנה ונתונים רבים נוספים הנדרשים למלא.
יתרות חוב מעל 100,000 ש"ח יחייבו גילום מס או תשלום דיבידנד.
נשמח לסייע בנושא.

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2018 תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים – פרסום רשות המיסים מיום 20.6.2018

הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות),התשל"ב- 1972

ועדת הכספים לרשות המיסים: "שנו את שווי השימוש ברכב או שנשנה באמצעות חקיקה" – לכתבה שפורסמה בכלכליסט – לחצו כאן

חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים

טופס 1350 נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 – מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט1 ) לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה – מדריך לחייל המשוחרר

פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה

חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש יוני 2018

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ועדת הכספים אישרה ביום 1.5.18 רפורמה שתהפוך את תעודות הסל לקרנות נאמנות

מס הכנסה – מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל 2018

מכתב בנושא חוזר מס הכנסה 7/2017

נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה

רשות המסים מודיעה על מתן ארכה להגשת בקשות למענק עבודה עד 26.12.17

חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – רשות המסים בנושא: סעיף 62 א לפקודת מס הכנסה- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

הודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016

מתן נקודות זיכוי להורים בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה

כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד – טופס 101

רשות המסים גיבשה מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים

Misconduct Costs of Banks – The Meaning Behind the Figure

הכרזה על רפורמה מקיפה בשיטת המס האמריקאית

שינוי הוראה בנוגע לפטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ

חלוקת דיבידנד מוטב מכוח הוראת השעה – עדכון נוהל
להמשך קריאה – לחצו כאן
להודעת רשות המיסים – לחצו כאן

דחיית מועד הדיווח באמצעים המקוונים

הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב עפ"י סעיף 97 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

דחיית מועד דיווח ותשלום הדוח המפורט למע"מ לחודש אוגוסט 2017

זכויותיך וחובותיך 2016- רשות המסים

טופס 902 מס הכנסה יצוא עקיף

העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

מס ריבוי דירות – דחייה נוספת בדבר ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות עד ליום 1 בספטמבר 2017

תכנית 'נטו משפחה': שר האוצר חתם על צו לביטול המכס על נעליים

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2016

הטבות מס לישובים סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

דחיית מועד תשלום ודיווח מע"מ ליום 17.5.17

דוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע בשנת המס 2016

דע זכויותיך וחובותיך 2016

נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

חוזר מס הכנסה מספר 2.2017 רשות המסים הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012

תזכיר חוק להגדלת נקודות הזיכוי הניתנות לבני זוג עובדים, הורים לילדים קטנים

הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה) והרחבת הזכויות של האב בתקופת הלידה

ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים בתוקף החל מיום 20.4.17

שיעורי הבלו על דלק בשקלים חדשים מעודכנים עד 31.08.2017

חישוב שיעורי הבלו להישבון הסדר סולר

מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי לפי סעיף – 9 ( 2 א) לפקודת מס הכנסה

דחיית מועדי הדיווח והתשלום ל– 24.4.2017 והסדר הדיווח והתשלום באינטרנט

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים

דיווח טופס 856 וטופס 126 לשנת 2016

דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ של ה -15.3.17

מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות

נוהלי בלו פרק 2 הישבון בלו על סולר

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס לפי סעיף 21 ב לחוק הבלו על הדלק, התשי״ח – 1958

דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 231 ד לפקודת המכס

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס לפי סעיף 5א 2 לחוק מס קניה, התשי״ב – 1952

דיווח בגין חוות דעת לפי סעיף 67 ג לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו – 1975

בג"ץ מס ריבוי דירות

גלילה לראש העמוד