ניוזלטר 2018

ניוזלטר דצמבר 2018

רצ”ב נושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2018 הכוללים:
שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו-”הפרשות סוציאליות” בשנת 2018, הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018, מפקד המלאי ל- 31 בדצמבר 2018, תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים, חסכון לעצמאיים ומדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל – רשות המיסים.

כמו כן, אנו מפנים פעם נוספת את תשומת הלב לחוזר מס הכנסה מס' 07/2017 – רשות המיסים מיום 22.8.2017 בנושא סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה, אשר הועבר בניוזלטר של משרדנו לחודש ספטמבר 2017.

חוזר רשות המיסים – 17/2018 בנושא: החוק לצימצום השימוש במזומן.

קרא עוד…

ניוזלטר נובמבר 2018

נוהל גילוי מרצון – תזכורת
ברצוננו להזכיר כי ביום 13 בדצמבר 2017 רשות המיסים פרסמה נוהל גילוי מרצון הוראת שעה (ראה הרחבה בניוזלטר פברואר 2018) וזאת על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים.
ביום 6 במרץ 2018 פורסמו הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2018 הכוללים הנחיות לביצוע "גילוי מרצון" (ראה הרחבה בניוזלטר מרץ 2018).
נזכיר, כי ישנם שלושה מסלולים להגשת בקשה לגילוי מרצון: "מסלול רגיל", "מסלול אנונימי" ו- "מסלול מקוצר".
ניתן להגיש בקשות ב"מסלול האנונימי" עד לתאריך 31.12.2018.לשני המסלולים הנוספים – "מסלול רגיל ו-"מסלול מקוצר" ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31.12.2019.

"חברה משפחתית" – תזכורת
ברצוננו להזכיר, כי לפי סעיף 64א(ב) לפקודת מס הכנסה, "חברה משפחתית" רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כ"חברה משפחתית". כלומר, יש להודיע לפקיד השומה עד ליום 30 בנובמבר 2018 עבור שנת 2019.

חשוב להדגיש, כי חברה שחדלה להיות "חברה משפחתית", לא תוכל לשוב ולבקש בעתיד להיות "חברה משפחתית".

ע"א 7957/13 מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב
ביום 1 בנובמבר 2018, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שעסק בשאלה האם תקבולי ביטוח חיים ששולמו בגין פטירת ערב לתשלום הלוואת משכנתא שנטלה המערערת חייבים במס הכנסה, מס רווח הון או שאינם חייבים במס כלל ?
בית המשפט פסק כי ניתן לראות בתקבולי ביטוח חיים שהתקבלו עקב מותו של אדם שאינו "קרוב" לנהנה מאותם כספים בהתאם להוראות הפקודה משום רווח הון החייב במס לפי חלק ה' לפקודה, זאת, בנסיבות בהן הזכות הביטוחית נועדה לבטח נכסים הוניים של הנהנה.

ע"א 1609/16 חברת שי צמרות (אורנית) נ' מנהל מס ערך מוסף פתח תקוה
ביום 1 בנובמבר 2018, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שעסק בשאלה האם המערערת חייבת במס ערך מוסף בגין עסקאות מכר שביצעה בחלקות מקרקעין שבישוב אורנית מכח היותה "תושבת ישראל".
בית המשפט העליון פסק כי המערערת עונה להגדרה המדברת ב"חבר בני אדם אשר השליטה בו וניהולו מופעלים בישראל" והיא חייבת בתשלום מע"מ בגין מכירת החלקות.

קרא עוד…

ניוזלטר אוקטובר 2018

דיווח על תשלום במזומן לתושב האזור או תושב המועצה הפלסטינית – הוראות שעה
ביום 18 במרץ 2018 פורסם החוק לצימצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018, (מופיע בהרחבה בניוזלטר לחודש יוני 2018), החוק מחיל איסורים ומגבלות על מתן וקבלה של תשלום במזומן ובשיקים בסכומים הקבועים בחוק תוך הבחנה בין עוסק, (מי שמבצע את הפעולה במהלך עסקיו, לרבות מלכ”ר), למי שאינו עוסק, דהיינו, מבצע את הפעולה הכלכלית שלא במסגרת עסק.

בין הוראות החוק מוזכרת הוראת שעה שמחריגה לתקופה של 3 שנים (כלומר מיום 1.1.2019 עד ליום 1.1.2022), עסקאות תשלום במזומן לתושבי האזור או לתושבי שטח המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראליים וכן על אזרח ישראלי הנותן או המקבל תשלום במזומן לתושבי האזור או לתושבי שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראליים.

החוק לצימצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018 קובע כי בתקופת הוראת השעה הנ"ל נדרש לדווח תשלום במזומן לתושב האזור או תושב המועצה הפלסטינית.

ע"א 476/17 אמית אמישקשוילי רפי נ' פקיד שומה ת"א 4
ביום 9 באוקטובר 2018 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון.

בעניין תושבות המערער בישראל בשנת המס 2007, בית המשפט קבע כי אין חולק כי חזקות כמותיות אלו אינן חלות ועל כן נדרש בית המשפט לבחון באופן ישיר את מרכז חייו של המערער, תוך הבאה בחשבון של "מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים", באופן יסודי ומקיף וקבע כי היות שהעביר הון לישראל, נכסי הנדל"ן של המערער בישראל, משפחתו בישראל וימי שהייתו בישראל בשנים שקדמו לשנת המס, מלמדים על תושבותו הישראלית של המערער בשנת 2007.

בעניין סיווג ההכנסה, בית המשפט פסק כי המערער השתתף בתחרויות פוקר באופן שעלה לכדי משלח ידו והכנסתו על פי סעיף 2(1) לפקודה ולא לפי סעיף 2א לפקודה , בגין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפרסום. לאור זאת, השאלה אם מדובר בהימור או בהגרלה אינה רלבנטית.

לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2018 – תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (רשות המיסים בישראל)
ביום 25 ביוני 2018, פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2018 – תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין.

מטרת התיקון הינה לאפשר להשלים את הרישום בפנקסי המקרקעין גם כאשר לא הסתיים הטיפול השומתי, ולכן נקבע בתיקון כי ככל וכבר הוצאה שומה לפי סעיף 78(ב)1(1) ו-(2) אין צורך במתן אישורים לפי המנגנון הקבוע בתיקון.

מצ"ב קישור לקריאת מאמרו של רואה חשבון שמואל רוזנבלום –
Welcome to JFK? But Not You Sir!

 

ניוזלטר ספטמבר 2018

דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018
ביום 2 בספטמבר 2018, רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים למע"מ, כמפורט להלן:

שר האוצר, משה כחלון ומנהל רשות המיסים, ערן יעקב סיכמו על דחיית מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, החלים בספטמבר 2018 ל-4 באוקטובר 2018, וזאת בעקבות פניות שהתקבלו מהלשכות המקצועיות ובמטרה להקל על העסקים הקטנים והבינוניים וציבור המייצגים, לאור מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר, בעקבות חגי תשרי.

עוסקים אשר ידווחו וישלמו את המס לאחר 4.10.2018 יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 20.9.2018.

יודגש, כי לא יחול כל שינוי במועד הדיווח והתשלום של מקדמות וניכויים במס הכנסה, ואלו יחולו ב-20.9.2018, כפי שהודיעה הרשות קודם לכן.

נוהל גילוי מרצון – תזכורת
ברצוננו להזכיר כי ביום 13 בדצמבר 2017 רשות המיסים פרסמה נוהל גילוי מרצון הוראת שעה (ראה הרחבה בניוזלטר פברואר 2018) ׁוזאת על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים.

מטרת הנוהל לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם, לבצע הליך של "גילוי מרצון" ולשלם את המיסים המתייחסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

ביום 6 במרץ 2018 פורסמו הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 5/2018 שבהם יש הנחיות לביצוע "גילוי מרצון" (ראה הרחבה בניוזלטר מרץ 2018).

נזכיר, כי ישנם שלושה מסלולים להגשת בקשה לגילוי מרצון:

1. "מסלול רגיל" – בקשות מזוהות לגילוי
מרצון.
2. "מסלול אנונימי" – בקשות אנונימיות
לבירור חבות המס מול פקיד השומה.
3. "מסלול מקוצר" – בקשות עם סכומי הון
נמוכים יחסית, ניתן לפנות בהליך מזורז
ומקוצר.

ניתן להגיש בקשות ב"מסלול האנונימי" עד לתאריך 31.12.2018.

לשני המסלולים הנוספים – "מסלול רגיל" ו-"מסלול מקוצר" ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31.12.2019.

ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 13/2018 רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י), ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164, ו-185 לפקודה
מטרת חוזר זה היא להבהיר את יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו- 85א לפקודת מס הכנסה.

ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 – רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי
חוזר זה דן בסוגיית פעילות הקשורה למכירות, שיווק והפצה הנעשית באמצעות ישות בישראל של קבוצה רב לאומית.

ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 – רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
מטרת החוזר להציג את עמדת רשות המיסים במספר סוגי עסקאות, תוך הקלת דרישות התיעוד והדיווח בדרך של מסלול ירוק. חוזר זה מאפשר בחירה בדיווח בהתאם לשיעורי הרווחיות המצוינים בו , אשר נקבעו בהתאם לניסיון המצטבר של מחלקת מחירי העברה ברשות המיסים בישראל.

 

ניוזלטר אוגוסט 2018

דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

ביום 27 באוגוסט 2018 רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018, כמפורט להלן:

בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החליט ערן יעקב, מנהל רשות המיסים, לדחות את מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 2018 כדלהלן:

(1) המועד האחרון לדיווח ותשלום המס עפ"י הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים אשר חל ב- 
       15.9.2018 יידחה ל- 17.9.2018.
(2) למדווחים והמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום המס הינו עד ליום 20.9.2018.            מודגש, כי לגבי עוסקים/נישומים אשר ידווחו וישלמו את המס לאחר 20.9.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע            בחוק,  הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 20.9.2018.
(3) לגבי עוסקים החייבים בהגשת דוח תקופתי מפורט, שיש להגישו עפ"י חוק מס ערך מוסף עד ל- 23.9.2018, יידחה                    הדיווח והתשלום עד ל- 4.10.2018.
     מודגש כי עוסקים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר 4.10.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי             הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 4.10.2018.

תיקון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשע"ח-2018

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, (להלן: "הכללים") פורסמו מכח הוראות סעיפים 67א, 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). הכללים מסדירים את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל על ידי מעסיק תושב ישראל. הכללים, כפי שנוסחו עד היום, העניקו הטבות למועסקים בחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים, בדרך של התרת הוצאות דיור, חינוך, טיפול רפואי ועוד. כמו כן, קבעו הכללים חישוב מס מיוחד (חישוב עפ"י מדרגות מס דולריות), אי התרת נקודות זיכוי ועוד. עם השנים נוצר מצב בו חישוב המס עפ"י הכללים היה גבוה יותר לעומת המס על יחידים בישראל, זאת בעקבות השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל, שינויים במיסוי היחיד ובעקבות זאת ירידה בנטל המס על יחידים בישראל. הפערים בחישוב המס יצרו בעיות רבות ביישום, לדוג' כאשר הכללים חלו רק על חלק משנת המס.

ביום כ"א באייר התשע"ח, 6 במאי 2018, פורסמו ברשומות בקובץ התקנות 7795 כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשע"ח-2018 (להלן: "התיקון/הכללים החדשים"), המתקנים את הכללים. בכללים החדשים נקבע כי חישוב המס יערך בהתאם לחישוב המס בישראל, עודכנו סכומי הוצאות והוארכה תקופת השהייה המינימלית לעניין תחולת הכללים. הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ותיקנו את העיוותים שנוצרו בחישוב המס עפ"י הכללים לעומת חישוב המס בישראל.

הכללים החדשים יחולו החל מ-1.1.2018, תוך מתן אפשרות בחירה לגבי שנת 2018, כפי שמפורט בניוזלטר .

הטבות מס בישובים – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249) התשע"ח – 2018

ביום 18 ביולי 2018 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018 העוסק בהטבות מס בישובים.

להלן תמצית השינויים:

(1) אחד התנאים לקיום הגדרת "ישוב מוטב" הוא שאוכלוסייתו מונה פחות מ-85,000 תושבים (במקום 75,000 לפני התיקון).
(2) באשכול 4 במדד הפריפריאליות הוגדל מספר הנקודות ל-55 (במקום 50 לפני התיקון).
(3) החוק מגדיר – "ישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון" – כמפורט בהרחבה בניוזלטר.
      בנוסף החוק נותן הטבה במס לתושבי הישוב הנ"ל – "מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב                  עירוני סמוך לגבול עימות בצפון, יווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו לפי חוק זה. שיעור של 2% מהכנסתו החייבת מיגיעה              אישית, ולתקרת ההכנסה יווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בחוק זה של 42,000 שקלים חדשים".
(4) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא "יישוב צמוד לגבול עימות בצפון", יווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי           לפי חוק זה, שיעור של 2% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית (במקום 1% לפני התיקון).

תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2018, אולם תחילתו של השינוי הרביעי מיום 1 בינואר 2019.
בניוזלטר מפורטות הנחיות שפרסמה רשות המיסים ביום 7 באוגוסט 2018, בדבר הטבות הנ"ל.

תזכורת/הבהרה בנושא העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט

בתאריך 8 באוגוסט 2018 פרסמה רשות המיסים תזכורת/הבהרה בנושא העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט, כמפורט בניוזלטר.

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון), התשע"ח – 2018

ביום 12.8.2018 פורסמו ברשומות תיקון לתקנות הקובע כי נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה לעובד זר חוקי שאינו עובד חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון באופן יחסי לתקופת שהייתו בישראל, החל משנת המס 2019.

 

ניוזלטר יולי 2018

תיקון לחוק מיסוי מקרקעין
ביום 28 ביוני 2018 נכנס לתוקף תיקון בחוק מיסוי מקרקעין.

החוק קובע בסעיף 9 (ג1ג)(1) כי בעת רכישת זכות במקרקעין שהם בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת.

בהמשך החוק מפרט מצבים בהם יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים והתקיימו בו תנאים מסוימים כמו למשל – הדירה שרכש היא דירתו היחידה חייב בשיעורי מס רכישה מופחתים.

התיקון לחוק עוסק במקרה נוסף בו היחיד שרכש את הדירה יחויב בתשלום מס רכישה מופחת בתנאים מסויימים.

חובת דיווח ותשלום מקדמה בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2018 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור
על מוכר שחייב בהגשת דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה, חלה חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או בחו"ל), באותם מקרים בהם לנישום נוצר רווח הון בעת מכירת ניירות הערך, אך לא נוכה מלוא המס במקור (לא נוכה כלל או נוכה באופן חלקי).

חובת הדיווח ותשלום המקדמה הינה חצי שנתית ונקבעה לתאריכים 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנת מס בגין מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח. לפיכך, יש להגיש את הדיווח החצי שנתי של שנת 2018 על רווחי הון ממכירת ניירות ערך סחירים עבור החודשים ינואר עד יוני 2018, לא יאוחר מיום 31 ביולי 2018.

חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים
רשות המיסים פרסמה ביום 26.5.18 הודעה בדבר חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים:

לאחרונה, דחה בית המשפט העליון את הבקשה לקיים דיון נוסף בסוגיה של היטל עובדים זרים בגין מסתננים. המשמעות של החלטה זו הינה כי מעסיקים של מסתננים חייבים בתשלום היטל עובדים זרים בגינם, כפי שקבע בית המשפט העליון במסגרת ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח'.

לאור דברי בית המשפט העליון כי על רשות המסים לשקול התחשבות בהטלת קנסות וריביות על המעסיקים, ולאור פניות שהגיעו לידי רשות המסים המעלות את הקושי הכלכלי אליו נקלעו עסקים רבים בעקבות השומות בנושא זה, הודענו על מספר חלופות להסדרת החוב בגין סוגיה זו. חלופות אלו מעניקות הקלות בקנסות, בריבית ובפריסת התשלומים, למעסיקים שיסדירו את חובותיהם בתנאים המפורטים בהנחיות שפרסמנו בנושא.

בניוזלטר מפורטות ההנחיות האמורות.

הגדרת כיבוד קל בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) התשל"ב – 1972
בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה ברשות המיסים, לרבות פניות ממשרד הבריאות במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים, רשות המיסים הודיעה ביום 28.6.2018 כי הסיפא של הגדרת "כיבוד קל" (וכיוצא באלה) יכולה לכלול גם פירות וירקות .

ע"א 8934 פקיד שומה תל אביב 4 נ' גמול אמריקה בע"מ
בתאריך 11 ביוני 2018 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון. פסק הדין עוסק בשאלה של מהי התקופה שבה ניתן להזדכות על מיסי חוץ בארץ.

בית המשפט העליון פסק:

סעיף 207ב לפקודת מס הכנסה שכותרתו "זיכוי בשל מיסי חוץ" אכן מגביל את אפשרות הזיכוי על מיסי חוץ, וזאת למיסים ששולמו בפועל בתוך תקופה של 24 חודשים מתום אותה שנת מס: "מס חוץ יהיה בר זיכוי כנגד מס ישראלי החל בשנת המס, רק אם שולם במדינת החוץ לא יאוחר מעשרים וארבעה חודשים מתום אותה שנת מס". עם זאת, על פי הסיפא של הסעיף, אפשרי זיכוי על מיסי חוץ בשנה בה ישולם המס בפועל, אך זאת ביחס לשנת המס בה בוצע התשלום בלבד: "מס חוץ ששולם לאחר התקופה האמורה במדינת החוץ יהיה בר זיכוי בשנת המס שבה שולם במדינת החוץ כנגד המס החל בישראל על הכנסות חוץ מאותו מקור ויחולו עליו הוראות פרק זה בשינויים המחייבים".

עמ 45527/01-17 גולד פירזול בע"מ נ' פקיד שומה חיפה
וע"מ 35853/02-17 ו. לויט ניהול והנדסה בע"מ נ' פקיד שומה חיפה
בתאריך 7 ביוני 2018 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה. פסק הדין עוסק בשאלה, האם מתכונת החישוב של שווי ההטבה בגין השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד על ידי מעבידו, הקבועה בסעיף 2 לתקנות שווי השימוש, מהווה ברירת מחדל או חזקה הניתנת לסתירה בנסיבות מסוימות או שמא התקנות קובעות כלל משפטי מחייב.

בית המשפט המחוזי פסק:

שוויה של טובת ההנאה צריך שיכלול את מכלול רכיביה. לפיכך, מעבר לחיסכון שחוסך העובד בהוצאות ביטוח, דלק, תיקונים, חלפים ואחזקת הרכב, קמה לעובד גם טובת הנאה מעצם החיסכון בהוצאות מימון לשם רכישת לשימושיו הפרטיים.

זהו רכיב בטובת ההנאה לעובד שלא ניתן לקבעו באופן ברור ועל כן יש להעריכו ולאומדו.
בנוסף ובהתאם קמה לעובד גם טובת הנאה שיש לאומדה בדמות החיסכון שנוצר לו בזמן, תשומות ומשאבים לשם אחזקת הרכב, טיפול ותיקון שלו – מאחר והמעביד הוא זה המטפל ומממן את כל אלה.
מכאן, שעל מנת לקבוע את שוויה של טובת ההנאה שנצמחה לעובד, אין בסיס להשוואה מול ההוצאות שהוציא המעביד או העלות הנגרמת למעביד בשל שימושו של העובד ברכב הצמוד.

על כן הערעורים נדחים על כל טענותיהם ושומות הניכויים שהוצאו למערערות יעמדו בעינן.

 

ניוזלטר יוני 2018

חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018

ביום 12 במרץ 2018 אושר בקריאה שניה ושלישית החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. מטרת החוק להגביל עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן ולהפחית את השימוש בשיקים "פתוחים" או "מוסבים". 
 
החוק יכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2019 ומי שיפר את הוראותיו צפוי לעיצומים כספיים ואף לקנס ומאסר.
 
החוק מחיל איסורים ומגבלות על מתן וקבלה של תשלום במזומן ובשיקים בסכומים הקבועים בחוק תוך הבחנה בין עוסק, (מי שמבצע את הפעולה במהלך עסקיו, לרבות מלכ”ר), למי שאינו עוסק, דהיינו, מבצע את הפעולה הכלכלית שלא במסגרת עסק.
 
הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס
ביום 14 ביוני רשות המיסים פרסמה, הודעה בדבר דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס.
 
במענה לפניות רבות שהתקבלו למתן ארכה נוספת, הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה להגשת דיווח כאמור עד ליום כ"ג תשרי תשע"ט – 2.10.18 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2017 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.
 
דנ"א 8496/17 ישרוטל בע"מ נ' פקיד שומה אילת ואח' דנ"א 8378/17 חברת מלון אורכידאה בע"מ נ' פקיד שומה אילת
ב"ניוזלטר ספטמבר 2017" הוזכר פסק דין שניתן בעליון. פסק הדין עסק באיחוד של מספר ערעורים שהוגשו על פסיקות בתי המשפט המחוזיים, אשר עסקו בתחולת ההיטל על מעסיקיהם של עובדים זרים שהם מסתננים המחזיקים ברישיון זמני בהתאם לסעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. בנוסף, עסקו הערעורים בסוגיית זכאותם של המסתננים לנקודות זיכוי. כאמור, קיבל בית המשפט העליון את עמדת רשות המיסים לפיה, יש לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם במקרים בהם מועסקים מסתננים.
לעניין נקודות הזיכוי, הסכימה רשות המיסים לאפשר מתן נקודות זיכוי למסתננים עד לשנת 2014. לאחר הוכחת מספר תנאים.
 
בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, הוגשו שתי בקשות לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט ובתאריך 31 במאי 2018 ניתנה החלטה של בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קבע כי – דין הבקשות לדיון נוסף להידחות.
 
מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים
רשות המיסים פרסמה ביום 5.11.17, כי גיבשה מתווה הקלות לבעלי עסקים החייבים בהיטל העסקת עובדים זרים שהם מסתננים בגין שומות עבר. זאת לאור פסק דינו של בית המשפט העליון, שעניינו חיוב בהיטל על העסקת עובדים זרים מסתננים, בו קיבל בית המשפט הנכבד את עמדת המדינה וציין, כי על רשות המיסים לשקול התחשבות בהטלת קנסות וריביות על המעסיקים.
 
ההקלות במסגרת המתווה כוללות ביטול מלוא הקנסות, ביטול 50% מהריבית שנצברה ופריסת החוב ל-36 תשלומים שווים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. ההקלות מיועדות אך ורק עבור מעסיקים שיסדירו את השומות והחובות עד לתאריך ה-30.01.2018 ותחולת ההסדר הוארכה ליום 31.5.18. כמו כן, על המעסיקים להתחייב על דיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים לגבי כל השנים הרלוונטיות בהתאם לתנאים שנקבעו.
 
בהתאם למתווה, פקידי השומה וסגניהם יהיו מוסמכים לאשר את ההקלות ופריסת התשלומים לחובות מס, במקרה והחובות הינם בגין היטל העסקת מסתננים ו/או בגין נקודות זיכוי למסתננים בהתאם לתנאים שנקבעו.
ביום 15.5.18 רשות המיסים פרסמה מתווה נוסף המפורט בניוזלטר.
 
ע"מ 61537-06-16 חיים יפה – "סלסלות יום טוב" נ' מנהל מס ערך מוסף רמלה
בתאריך 21 במאי 2018 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד. פסק הדין עוסק בשאלה האם מכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס או בשיעור מס מלא.
 
בית המשפט המחוזי פסק:
מכירת מארזים המורכבים מפירות, חלקם חתוכים ו/או מקולפים, וחלקם שלמים, כאשר הפירות מסודרים בצורה דקורטיבית וזאת בשונה מאופן מכירתם של הפירות בשגרה אינה חוסה תחת הפטור הקבוע בסעיף 30(א)(13) לחוק, שמחיל מס ערך בשיעור אפס על מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד, לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור. אלא מדובר בפעולות המהוות "עיבוד" באשר הן משנות באופן מהותי את המוצר הבסיסי והופכות אותו למוצר אחר. בסופו של יום, "השלם גדול מסכום חלקיו", הן מבחינת מחירו והן מבחינת אופיו.
כך גם בנוגע למארז ירקות.
 
ע"א 10071/16 מנהל מס ערך מוסף – תל אביב 3 נ' טי.גי.די. הובלות בע"מ
בתאריך 9 במאי 2018 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון. פסק הדין עוסק בשאלה האם חשבוניות שהוצאו שלא כדין שוללות לחלוטין את האפשרות לנכות מס תשומות על בסיס אותן חשבוניות או שניתן לנכות מס תשומות בגין העסקאות האמתיות שבוצעו.
 
בית המשפט העליון קבע כי:
"פיצול חשבונית מס שהוצאה שלא כדין, וניכוי מס תשומות בגינה, מעורר קושי בשני מישורים – לשון החוק והמדיניות הרצויה. במישור הראשון נראה כי לשון החוק אינה מאפשרת לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה שלא כדין. במישור השני, הכרה באפשרות כזו לפיצול  חשבונית שהוצאה שלא כדין, עשויה לעורר קשיים מעשיים רבים בנוגע לאומדן המרכיבים בחשבונית המשקפים עסקאות אמת, אל מול ההיבטים הפיקטיביים של החשבונית.
 
כמו כן, מעבר לקושי המעשי בפיצול חשבונית המס, ישנו גם היבט של הכוונת התנהגות העוסקים בנוגע לגביית מס ערך מוסף. כלל לפיו ניתן לפצל חשבונית שהוצאה שלא כדין ולנכות מס תשומות בגין העסקאות שנעשו בפועל, מעודד מעשי מרמה מאחר שהנזק שייגרם במקרה שתתגלה התרמית קטן יותר. ויובהר, אין המדובר בעונש אלא בהרתעה בפני ביצוע מעשי מרמה, ובהטלת האחריות על המונע היעיל ביותר – מקבל החשבונית.
 

לנוכח האמור, הערעור התקבל כך שמס תשומות בגין החשבוניות שהוצאו שלא כדין, לא יותר בניכוי.

ניוזלטר מאי 2018

ועדת הכספים אישרה רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל

ביום 10 באפריל 2018 רשות המיסים מסרה הודעה לציבור בדבר רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל שאושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת.

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018 פרסמה רשות המסים הנחיה שהוצאה לחשכ"ל בגין זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים.
הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.

הנחיות רשות המיסים בדבר טיפול בחבר קיבוץ הנמצא במעמד של חברות מלאה ומנהל תיק כעצמאי ברשות המיסים

ההנחיות עוסקות בטיפול בחבר קיבוץ הנמצא במעמד של חברות מלאה ומנהל תיקים כעצמאי ברשות המיסים, צורת טופס הדיווח, העברת הדיווח המקוון, והוראות מעבר לעניין בקשתם של קיבוצים שיתופיים להחיל עליהם את ההוראות החלות על קיבוץ מתחדש.

ע"א 1038/17 אור שרה בע"מ ואח' נ' פקיד השומה למפעלים גדולים ופקיד השומה תל אביב 3

בתאריך 6 במאי 2018, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון. 

פסק הדין עוסק בשאלה של אופן חישוב רווח ההון הריאלי בחברה משפחתית, ובאפשרות לניכוי או קיזוז הפסד מהפרשי שער החליפין.

בית המשפט קבע כי:

בשלב הראשון יש לקבוע מהי הכנסתה החייבת של החברה המשפחתית. בשלב זה שולט משטר מס תאגידי. כך, חישוב רווח ההון הריאלי יעשה לפי הגדרת "מדד" הרלוונטית לחברה. בשלב השני יש לקבוע את חבות המס. בשלב זה עשוי לחול משטר המס של היחיד תוך בחינה פרטנית של כל מקרה ומקרה ולאור תכליות חקיקת המס הרלוונטית.

לאור כל זאת, המדד הרלוונטי לחישוב רווח ההון הריאלי של החברות המשפחתיות הוא מדד המחירים לצרכן.

בנוסף קובע בית המשפט, כי בגין פיקדונות צמודים למט"ח לא ניתן להכיר בהוצאה או הפסד בגין הפרשי שער שליליים, היות ורווח מהפרשי שער הינו פטור ממס לפי הוראות סעיף 9(13) ועל כן לא ניתן לקזז הפסד בגין הפרשים אלו.

ע"מ 40932-03-1 בזק ישיר הדפסות איכות (2005) בע"מ נ' פקיד שומה חולון

בתאריך 11 במרץ 2018 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו. פסק הדין עוסק בשאלה של זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים, זקיפת הוצאות דלק ובניכוי ממס בגין עבודה במשמרות.

בית המשפט המחוזי קבע כי:

• לגבי שאלת זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים – 

היות והמערערת לא הוכיחה כי ערכה בדיקות על מנת לוודא שלא נעשה שימוש פרטי ברכביה, החניון לא היה סגור בסופי שבוע, לא הוצב שומר בפתח החניון, לא הותקן איתורן ברכבים, המערערת לא ביצעה רישום הולם של יעדי הנסיעות ומטרתן. ולאור כל זאת עולה מהתמונה המצטיירת כי המערערת אפשרה לעובדיה לעשות שימוש ברכביה שלא לצורך פעילותה בלבד ועל כן היא נדרשת לנכות מס במקור בגין שימוש זה.

• לגבי שאלת זקיפת הוצאות דלק –

המערערת לא הביאה ראיות לכך שהוצאות הדלק הוצאו כולן בייצור הכנסתה העסקית ולא הפריכה את טענת המשיב כי מדובר בהוצאות פרטיות של העובדים. ולכן על המערערת היה לזקוף שווי דלק לעובדים.

• לגבי שאלת זיכוי ממס בגין עבודה במשמרות-

המערערת לא הייתה רשאית להעניק למנהליה את ההטבה במס בגין עבודה במשמרות, המנהלים לא הדפיסו כרטיס נוכחות, לא הוכח כי עבדו במשמרות שניה ושלישית, לא הוכח כי פעילותם הייתה פעילות ייצורית או כזו שנועדה לשרת פעילות ייצורית. ולכן המערערת לא הייתה רשאית לתת להם את הטבת הזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות ומשנתנה את ההטבה היא מחוייבת לזקוף בגינה שכר עבודה ולנכות ממנה מס במקור.

ניוזלטר אפריל 2018

מועדי הגשת דוחות ודיווחים
ביום 28 במרץ 2018 רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור כי מנהל רשות המיסים החליט לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת הדוחות שנתיים לשנת 2017, את מועדי הגשת הדוחות וזאת על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים.

מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון ידחה עד ליום חמישי ט"ו תמוז התשע"ח – 28.6.2018 ומועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דוח ידני שאינו מקוון יידחה עד ליום חמישי י"ז סיוון התשע"ח – 31.5.2018.

הגשת טופס 126 לביטוח לאומי, בגין שנת 2017 נדחתה ליום חמישי יז' סיוון התשע"ח-31.5.2018, בהתאם לאורכה שניתנה על ידי מס הכנסה להגשת טופס זה.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2017 (הארכת מועד הגשה) – רשות המסים
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל בקליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2017 עד ליום חמישי ה-31 במאי 2018 וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2017 במועדים שנקבעו.

 חוזר מספר 7/2018 – מס הכנסה ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens) 
חוזר זה עוסק רק בהשלכות המס הנובעות מאסימוני מוצרים ושרותים.

חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018
ביום 12 במרץ 2018 אושר בקריאה שניה ושלישית החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. מטרת החוק להגביל עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן ולהפחית את השימוש בשיקים "פתוחים" או "מוסבים". 

החוק יכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2019 ומי שיפר את הוראותיו צפוי לעיצומים כספיים ואף לקנס ומאסר.

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק 2018
ביום 18.03.2018 נחתם צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק, אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בין הסתדרות העובדים הכללית לבין נשיאות הארגונים העסקיים לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי.

מעתה משרה מלאה תהיה משרה בת 182 שעות עבודה חודשיות, במקום 186 כפי שהיה עד כה. 

קיצור שבוע העבודה יתבצע מבלי להפחית בשכר העובדים. כלומר, אמנם הסכום בתלוש המשכורת לא יגדל, אך כל עובד יעבור ארבע שעות פחות בחודש באותו שכר שקיבל עד כה.

שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות עבודה בחודש (במקום 186).

משמע – העלאת התעריף השעתי והגדלת ערך השעה לעובדים השעתיים במשרה מלאה בלבד. שכר המינימום אשר עמד החל מחודש 12/17 על סך של 28.49 ש"ח לשעה, יעמוד מחודש 04/18 על סך של 29.12 ש"ח לשעה.

קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע, וייקבע על ידי כל מעסיק, בהתחשב בבקשות העובדים ובצורכיהם.

עב"ל 44405/10/15 עומרי קיס נגד המוסד לביטוח לאומי וגלי הצוק בע"מ, 
וע"ע 28480/02/2016- ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ נגד יחיאל בודה
בתאריך 26 במרץ 2018 ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. פסק הדין עוסק בשאלה מה מעמדו של התשר המשולם למלצרים.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי:

החל מיום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקפו הסדר חדש הקובע, כי יש לראות בתשר הכנסה השייכת לבית העסק והכנסתם של עובדי שרשרת השירות משכר עבודה מאת המעסיק, מבלי אפשרות להפריד בין השניים הן במישור דיני הביטוח הלאומי והן במישור משפט העבודה.

ע"א 8294/14 – רוני גנגונה, ניסים ביטון, שלום סרוסי נגד פקיד שומה פתח תקוה
בתאריך 20 במרץ 2018 פסק דין של בית המשפט העליון. פסק הדין עוסק בשאלה האם הכנסה מהסכם "אי תחרות" היא הכנסה הונית או הכנסה "פירותית" ומיסויה בהתאם.

בית המשפט העליון קבע כי:

העובדה שמדובר בתשלומי אי תחרות המשולמים אגב מכירת עסק, אין בה כשלעצמה כדי להפוך את תשלומי אי התחרות לתקבול הוני, ואין בה כדי לפטור אותנו מהצורך להידרש למאפייניה הקונקרטיים של תניית אי התחרות. מדובר בתקבול פירותי הנכנס בגדרו של סעיף 2(1) לפקודה, שעניינו בהכנסה מ"עסק ומשלח יד". יש לסווג את מלוא תשלומי אי התחרות שקיבלו המערערים כתקבול פירותי.

ראוי לציין, כי ביום 10 באוגוסט 2016 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 5083/13, פקיד שומה כפר סבא ואח' נ' ברנע, אבידן קרינגל. בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון כי תשלומי אי תחרות הם הכנסה פירותית המהווה "הכנסת עבודה" לפי סעיף 2(2) לפקודה.

 

קרא עוד…

ניוזלטר מרץ 2018

עמדות החייבות בדיווח
בפקודת מס הכנסה, (להלן: "הפקודה"), בחוק מס ערך מוסף (להלן: "חוק מע"מ") ובפקודת המכס, נקבע כי אדם אשר נקט בעמדה הנוגדת את עמדת רשות המיסים (עמדות אשר מפורסמות במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המסים), לפרט בדוח, או תוך 60 יום ממועד הגשת הדוח על העמדה שנקט. הדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, אשר יתרון המס (כהגדרתו בסעיף 131ד לפקודה) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת עמדה בחוק מע"מ ופקודת המכס יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים. רשות המסים פרסמה לאחרונה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת 2017 בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי, בנושא מס ערך מוסף ובנושא מכס.

דיווח בגין חוות דעת
אדם שקיבל חוות דעת חתומה על ידי נותן חוות הדעת, אשר העניקה לו יתרון מס ידווח עליה בטופס 1345 אשר פרסמה רשות המיסים.

חוזר מס הכנסה 4/2017 – רשות המיסים – יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים – עדכון
רשות המיסים הודיעה על עדכון והארכת תוקף ההוראות המצוינות בסעיף 2.2.1 לחוזר מס הכנסה עד ליום כ"ד באדר ב תשע"ט 31.3.2019.

כמו כן, רצ"ב תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש מרץ 2018 ולוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2018 ואילך.

קרא עוד…

ניוזלטר פברואר 2018

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 31.12.2017 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2018 יהיה 3.48% (בשנת 2017 – 3.41%).
שר האוצר פרסם ברשומות ביום 31.12.2017 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהיה 2.61% לשנת המס 2018 (בשנת 2017 – 2.56%).
לגבי הלוואות במטבע חוץ – לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%.

רשות המיסים פרסמה ביום 13 בדצמבר 2017 נוהל גילוי מרצון הוראת שעה. נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.19, למעט המסלול האנונימי שיחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.18.

רשות המיסים פרסמה ביום 31.1.2018, הודעה בדבר הארכת מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת עובדים זרים שהם מסתננים, עד ליום 31.3.2018 על מנת לאפשר למעסיקים המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות שפורסמו על ידי רשות המיסים ביום 5.11.2017, להסדיר את השומות והחובות עד ליום 31.3.2018.

ביום 17 בינואר 2018 תוקן סעיף 64 לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית.
התיקון הינו מקיף. המידע המופנה הינו כללי ולשון החוק מחייב.
חברת בית רשאית להיחשב כחברת בית, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות ונמסרה לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.
חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית; הודיעה כאמור, תחדל להיות חברת בית, מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור.
חברה שחדלה להיות חברת בית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית .
הוראות מעבר:
פורסמה הבהרה מתקנת של רשות המיסים להוראת המעבר של חברות בית.
חברת בית קיימת רשאית להודיע לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום פרסום חוק זה (17.1.2018), כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית. הודיעה כאמור יראו אותה כאילו חדלה להיות חברת בית מתחילת 2017.

במטרה לאפשר למנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק), לערוך בדיקה יעילה של סוגיות מסוימות, הראויות לבחינה נפרדת, ביחס לדוח התקופתי המוגש על ידי חייב במס לפי סעיף 67 לחוק. תוקן חוק מע"מ לפיו, ניתן לערוך שומה חלקית ביחס לנושא אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה עליהם להיכלל בדוח התקופתי האמור. הסדר דומה קיים בסעיף 145א2(א1) לפקודת מס הכנסה וזאת החל מיום 1.12.2015 במסגרת תיקון 211 לפקודת מס הכנסה.

רשות המיסים פרסמה את הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2018 –בנושא: אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה . מטרת הוראת ביצוע זו הינה לקבוע הנחיות בדבר האופן בו יש להתייחס לבקשת נישום לתיקון הדוח השנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה.

רשות המיסים פרסמה את חוזר מס הכנסה מספר 1/2018 בנושא: סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות . מטרת חוזר זה היא להבהיר את עמדת רשות המסים לגבי מצבים של חלוקה שלא מרווח לפי סעיף 303 לחוק החברות (הפחתת הון) לפני ולאחר תיקון 197 לפקודה.

רשות המיסים פרסמה את חוזר מס הכנסה מספר 2/2018 בנושא: רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות. מטרת חוזר זה היא לקבוע את היבטי המס לגבי רכישה עצמית או רכישה על ידי תאגיד קשור, בין שהרכישה נעשית מכל בעלי המניות באופן יחסי ובין שהיא נעשית מחלק מבעלי המניות.

קרא עוד…

ניוזלטר ינואר 2018

רצ"ב נושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2017 הכוללים:

שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו"הפרשות סוציאליות" בשנת 2017, הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2017, מפקד המלאי ל- 31 בדצמבר 2017, תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים, חסכון לעצמאיים ומדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל – רשות המיסים.

כמו כן:
מתווה הקלות שגיבשה רשות המיסים לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים ו חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – רשות המסים סעיף 62א לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113