ניוזלטר 2017

ניוזלטר דצמבר 2017

רצ"ב נושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2017 הכוללים:

שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו"הפרשות סוציאליות" בשנת 2017, הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2017, מפקד המלאי ל- 31 בדצמבר 2017, תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים, חסכון לעצמאיים ומדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל – רשות המיסים.

כמו כן:
מתווה הקלות שגיבשה רשות המיסים לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים ו חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – רשות המסים סעיף 62א לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

ניוזלטר נובמבר 2017

חוק ההסדרים 2017-2018
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 וחוק התכנית הכלכלית ותיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018 התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") שפורסמו ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה אשר תחולתם מיום 1.1.2017. מצאנו לנכון להזכירכם שוב בדבר נושאים עיקריים שפורסמו בניוזלטרים קודמים.

מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים
רשות המסים פרסמה ביום 5.11.17, כי גיבשה מתווה הקלות לבעלי עסקים החייבים בהיטל העסקת עובדים זרים שהם מסתננים בגין שומות עבר.

חברה משפחתית
חברה משפחתית זכאית, רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית זכאית. משהודיעה חברה משפחתית כאמור, תחדל להיות חברה משפחתית זכאית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור.

ניוזלטר אוקטובר 2017

הסדר עוסקים גדולים
סעיף 47(ב)(2) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 קובע כי חשבונית מס אשר מוציא עוסק מורשה לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית, תהיה בצורה שקבע המנהל. (חשבונית i).
 
תיקוני החקיקה החדשים מאפשרים לעוסקים מורשים אשר עומדים בקריטריונים נוספים להוציא בגין עסקאותיהם עם עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע"מ, ולא חשבונית i. 
מסלול הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ
העברות של תשלומים לתושבי חוץ באמצעות תאגידים בנקאיים מחייבות במקרים רבים אישור ניכוי מס במקור של פקיד שומה למעט במקרים בהם נקבע כי תשלומים אלו פטורים מניכוי במקור.

במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים בחו"ל, רשות המיסים תאפשר את העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית) וזאת ללא צורך בהגעה למשרדי רשות המיסים לצורך קבלת האישור. התאגידים הבנקאיים יהיו רשאים להעביר תשלומים לתושב חוץ, על סמך הצהרת המשלם, בטופס 2513/2, בהתקיים כל התנאים המצטברים וזאת על בסיס הצהרת המשלם ובדיקת הבנק כי מולאו הנתונים בטופס כנדרש.

ניוזלטר ספטמבר 2017

ערעורים שונים נגד רשות המיסים, בגין היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי
בתאריך 12.9.2017 ניתן פסק דין בית משפט העליון. פסק הדין דן בדבר מדיניות המיסוי הראויה ביחס לעובדים יוצאי סודאן ואריתריאה בגין היטל עובדים  זרים ונקודות זיכוי.
בית המשפט העליון קבע כי:
הערעור לעניין ההיטל בשיעור של 20% המוטל על מי שמעסיק עובד זר נדחה.
בפסק הדין נקבע כי אין להבחין, בהקשר זה, בין מעסיק של עובר זר על פי היתר, לבין מעסיק של עובדים יוצאי אריתריאה וסודן, המחזיקים ברשיונות שהייה זמניים, בהתאם לסעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. היטל זה מטרתו להביא, בסופו של יום, לייקור עלות ההעסקה של העובדים הזרים, על מנת לעודד העסקה של עובדים, תושבי ואזרחי מדינת ישראל. המדובר במטרה לגיטימית, ונראה כי אין בסיס להתערב בה.

אשר לנקודות הזיכוי עידכנה רשות המיסים על שינוי מדיניותה באופן שיקל על העובדים יוצאי אריתריאה וסודאן, אף זאת לאחר היוועצות בגורמים הרלבנטיים בממשלה.
עמדה זו מתייחסת אך לשנות המס שעליהן חלים הכללים – קרי, עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובר זר), תשע"ה-2014 (להלן תקנות הזיכויים) ביום 1.1.15, אשר מצמצמות את הזכאות אך לעובדים זרים חוקיים המועסקים על פי היתר בתחום הסיעוד.

טוב עשתה איפוא המדינה בהחלטתה לזכותם מכוח הכללים לפנים משורת הדין.
משכך יוטעם, בלא שניטע מסמרות לגופם של דברים, כי אין בפסק דיננו זה משום קביעה בדבר זכאותם של יוצאי סודאן ואריתריאה ב"דרך המלך" מכוח פרשנות פקודת מס הכנסה, ומכל מקום כמובן שזכויותיהם של העובדים – שכאמור, אינם צד להליך דנא – שמורות להם.

חוזר מס הכנסה מס' 07/2017 – רשות המיסים בנושא סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה  – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה
במסגרת תיקון 235 לפקודה חוקק בין היתר, סעיף 3(ט1) לפקודה המסדיר את אופן הטיפול המיסוי במשיכת כספים מהחברה על ידי בעל המניות המהותי בחברה ו/או העמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי. מטרת חוזר זה לפרט את הדין שנקבע בסעיף 3 (ט1) לפקודה במסגרת תיקון 235, לרבות בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו.

חוזר מיסוי מקרקעין 08/2017 רשות המסים בנושא: העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.
סעיף 3 (ט1) לפקודה קובע כי יראו במשיכת כספים מחברה ובהעמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי. חוזר מס הכנסה 7/2017 מסדיר ומפרט את הדין שנקבע בסעיף 3(ט1) לפקודה. מטרת חוזר זה לפרט ולהבהיר את הוראות המעבר לסעיף 3(ט1) לפקודה בראי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג -1963. 

ניוזלטר אוגוסט 2017

חוזר מס הכנסה 1/2017
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שפורסם ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה.
תחולת התיקונים הינה מיום 1.1.2017. על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) . הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה ופורטו בחוזר מס הכנסה 1/2017 – רשות המסים הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.17.

חוזר מס הכנסה 4.2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים (רשות המיסים)
ביום 11 ביוני 2017 רשות המיסים פרסמה את חוזר מס הכנסה 4.2017 בנושא : יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים , המחליף ומבטל את חוזר 7/2016.

מטרת חוזר זה הינה להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
החוזר מנחה כיצד לפעול במידה והיתרה בקופה מרכזית לפיצויים גבוהה מ 110% מהסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי 2007 .

במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לפיצויים לטובת הפקדות השוטפות, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים וזאת עד לגובה  העודף שלא נוצל.

חשבונית פיקטיבית
לאחרונה נתנו מספר פסקי דין אזרחי ופלילי בגין חשבוניות פיקטיביות. לפיכך מצאנו לנכון לסכם מספר אבני דרך על פי פסקי הדין, על מנת לנסות למנוע קבלת חשבוניות פיקטיביות.

סוגי החשבוניות הפיקטיביות :

  • חשבונית פיקטיבית שאין מאחוריה כל עסקה או שרות.
  • חשבוניות פיקטיביות מנופחת.
  • חשבונית פיקטיבית זרה.

 התמקדנו בחשבונית פיקטיבית זרה, בה נותן השירות אינו זהה לנותן החשבונית.

ניוזלטר מאי 2017

הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת 2018 – רשם העמותות /רשות התאגידים
בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות"), יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט בניוזלטר, עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.

לפיכך, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018, נדרש להגיש את כל המסמכים (דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת 2016, עד ליום 30.6.2017. חומר שיישלח בפקס, לא יטופל.

מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990 – רשות המיסים
על מנת לטפל בבקשה  בגין פטור מהשכרת דירת מגורים, ליחיד או לחבר בני אדם שעיקר פעילותו של השוכר היא לפחות באחד מהתחומים המזכים שלהלן:
מתן דיור לזכאי משרד השיכון והבינוי, קליטת עליה, בריאות וסעד, יש להמציא למחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים את המסמכים המפורטים במדריך.

חוזר מס הכנסה 7/2016 – בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים – רשות המיסים
מטרת חוזר זה הינה להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות.

היה סכום העודף בקופה המרכזית גבוה מ-10% מהחבות לעובדי 2007, לא תותר הוצאה לתשלום פיצויים לפי הוראות סעיף 17(5) לפקודה בשנת 2017 עבור כלל עובדי המעסיק עד לניצול מלוא הסכום שמעל 10% לשם הפקדתו במרכיב הפיצויים בקופות גמל אישיות של עובדי המעסיק ללא תלות במועד תחילת העסקתם. מהלך כאמור יעשה על ידי מתן הוראות ישירות לקופה מרכזית לפיצויים, ולאחר שנתקבל בקופה המרכזית אישור רואה חשבון של המעסיק או אישור עו"ד כי הכספים המועברים לחשבונותיהם של העובדים האמורים הינם עודף בקופה המרכזית העולה על 10% מהחבות לעובדי 2007.

נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה בתאריך 25.4.2017 נוהל פיקדון למסתננים, נוהל זה נועד לפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון לחשבון הבנק על ידי המעסיקים עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו, אופן תשלום הפיקדון לעובד המסתנן עם יציאתו מישראל יציאה של קבע או לאחריה, או במקרה של פטירת העובד המסתנן.

הסכום שיופקד לפיקדון על ידי מעסיק יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם לקרן פנסיה, לתוכנית חסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורין.

ניוזלטר יולי 2017

דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס – רשות המיסים

בחודש דצמבר 2016 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / מוסד כספי / יבואן וכו' (להלן: "המדווחים") לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס, כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2016, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2017. 

בתאריך ג' שבט תשע"ז (30/01/2017) פרסמה הרשות הודעה על דחיית מועד הגשת הדיווח עד ליום ז' בתמוז תשע"ז (01/07/2017) או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

במענה לפניות רבות שהתקבלו למתן ארכה נוספת, הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה להגשת דיווח כאמור עד ליום יא' תשרי תשע"ח (01/10/2017) או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

 
עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית "נטו משפחה" – רשות המסים
בחודש מאי 2017 חוקק חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה) התשע"ז – 2017, המעניק נקודות זיכוי נוספות להורים מתחילת שנת 2017. 
כתוצאה מהוראת שעה זו ייתכן כי מי שערך תיאום מס הכנסה השנה, יצטרך לעדכן את תיאום המס שברשותו כדי ליהנות מאותן נקודות זיכוי נוספות בגין ילדיו. 
תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש יולי 2017
מנהל רשות המסים, מר משה אשר החליט לדחות את מועד הגשת הדוח ליחידים החייבים בהגשת דוח מקוון לפי סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה וליחידים שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון אך בחרו להגישו באופן מקוון (מתנדבים), עד ליום חמישי ה-29.6.2017 ולחברות החייבות בהגשת דוח מקוון עד יום 31.7.2017.
 
המוסד לביטוח לאומי דיווח 126
החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח
לאומי, באופן מקוון, בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.
וזאת עפ"י תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי (בחוק ההסדרים נוב' 2015). 
מועדי הדיווח:
• עד יום 18 ביולי בכל שנה – עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
• עד יום 18 בינואר בכל שנה – עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
• עד יום 30 באפריל בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה, נתנה לכלל המעסיקים
   ארכה להגשת דו"ח לרשות המיסים לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. 
(דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומותאם ע"י רו"ח/החשב של המעסיק).
חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31 ביולי 2017 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2017 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור
חובת הדיווח ותשלום המקדמה הינה חצי שנתית ונקבעה לתאריכים 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנת מס בגין מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.
 
חוזר מס הכנסה מספר 6/2017 – רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור פסק דין ז'ורבין 
בית המשפט קבע כי גם רווחים חשבונאים ("רווחי אקוויטי"), אשר חויבו במס חברות ברמת החברות הכלולות וטרם חולקו לחברה המחזיקה ואשר לא צפוי כל חיוב נוסף במס בגינם, יכללו בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה בחברה המחזיקה על פי חלופת המס. 

לאור קביעת בית המשפט בפסק הדין כאמור לעיל, קיים צורך להבהיר את אופן היישום של פסק הדין באותם מקרים בהם מבקש נישום המוכר מניות לכלול בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה בחלופה המיסויית גם רווחי אקוויטי, לפיכך ביום 22 ביוני 2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר זה.

רשות המיסים פירסמה עלון בנושא מענק עבודה עבור שנת המס 2016 – לקריאת העלון –לחצו כאן

ניוזלטר יוני 2017

חוזר מס הכנסה 4.2017 בנושא : יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים (רשות המיסים)
ביום 11 ביוני 2017 רשות המיסים פרסמה את חוזר מס הכנסה 4.2017 בנושא : יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים , המחליף ומבטל את חוזר 7/2016.

מטרת חוזר זה הינה להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
החוזר מנחה כיצד לפעול במידה והיתרה בקופה מרכזית לפיצויים גבוהה מ 110% מהסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי 2007 .

במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לפיצויים לטובת הפקדות השוטפות, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים וזאת עד לגובה  העודף שלא נוצל.

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 – רשות המיסים
ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות (ס"ק 2638) חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן – "החוק"). 

חוק זה עניינו הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו-2018.

חוזר מס הכנסה 3/2017 יישום הסכם ה-FATCA- רשות המיסים 
מטרת חוזר זה הינה מתן הבהרות למוסדות הפיננסיים בישראל, ליחידים ולישויות אשר בבעלותם חשבונות פיננסיים בישראל לגבי יישום הסכם ה-FATCA. יודגש כי מטרת חוזר זה הינה מתן הבהרות כאמור ובכל מקרה החוק והתקנות ליישום הסכם FATCA שהוצאו מכוחו גוברים על חוזר זה.
בנוסף אין לראות בחוזר זה עמדה המחייבת את ה-IRS.

תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה) (תיקון), התשע"ז-2017.
ביום 18.6.2017 פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים אשר בהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה) (תיקון), התשע"ז-2017. 

ניתנו הקלות ליצואן העקיף כמפורט להלן:

1.    הופחת סכום המכירות המינימאלי של המפעל מ- 20 מיליון ש"ח ל- 15 מיליון ש"ח   לשנה, לחברות אשר אינן באזור הפיתוח א'.

2.    חברה בעלת מפעל רשאית לבקש בכתב אישור מ"נושא המשרה" מהחברה בעלת  המפעל האחר בעד שנת המס הקודמת, וזאת לא יאוחר מתום שנת המס העוקבת.  החברה תמציא את האישור בתוך 120 ימים מהמועד שבו התקבלה הבקשה או עד           ליום 1 בספטמבר של שנת המס העוקבת, המאוחר מביניהם.

3.    חברה בעלת המפעל רשאית לבקש ולהגיש אישור לשנות המס 2014 עד 2016.

Forensic Accounting
For corporations and small businesses – רצ"ב מאמרו של רו"ח שמואל רוזנבלום
– לחץ כאן

ניוזלטר אפריל 2017

דחיית מועדי הדיווח והתשלום
רשות המיסים פרסמה החלטה לדחות ליום שני, כ"ח ניסן תשע"ז – 24.4.2017 את מועד הגשת הדיווח והתשלום התקופתי בגין מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה לשנת המס 2016
במסגרת תיקון מס' 161 תוקן סעיף 166 לפקודת מס הכנסה ונקבע: "מעביד או מנכה יגיש דו"ח כאמור בסעיף קטן (א) לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 856) באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח".
ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2016 עד לתאריך ה-31 במאי 2017. וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים המפורטים בדיווח.

ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד שומה חיפה (בית משפט מחוזי)
על פי פסק דין אשר פורסם ביום 15/3/2017, נחלקו הצדדים על דרך חישובה של ההטבה המוענקת לעובד, כלומר כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד?
כבוד השופט לא שוכנע כי התקנות אינן סבירות באופן המצדיק התערבות שיפוטית.

מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות – רשות המיסים
כל אדם בישראל רשאי לייבא בייבוא אישי טובין בדואר חבילות או באמצעות חברת בלדרות, בתנאים המפורטים במדריך.

דחיית מועד הדיווח והתשלום של דמי ביטוח לאומי
בתאריך 05.04.2017 פורסם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי כי לרגל חג הפסח נדחה מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח.
מעסיקים, עובדים עצמאים ומי שאינו עובד, מועד הדיווח והתשלום נדחה ל-24 באפריל 2017 (במקום ב-21 באפריל).
כמו כן, נדחה מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים במשק בית בעד הרבעון ינואר-מרץ 2017 ל-24 באפריל 2017 (במקום ב-21 באפריל).

 חג פסח כשר ושמח!!!

 

ניוזלטר מרץ 2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב
2017 ו- 2018), התשע"ז- 2016 וחוק התכנית הכלכלית ותיקוני חקיקה ליישום המדיניות
הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018 התשע"ז- 2016 שפורסמו ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה אשר תחולתם מיום 1.1.2017.
רצ"ב נושאים עיקריים בנוסף לנושאים שפורסמו בניוזלטרים קודמים.

כמו כן, רצ"ב תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש  מרץ 2017. 

ניוזלטר פברואר 2017

חוזר מס הכנסה 1/2017
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שפורסם ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה.
תחולת התיקונים הינה מיום 1.1.2017. על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) . הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה ופורטו בחוזר מס הכנסה 1/2017 – רשות המסים הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.17.

 עמדות החייבות בדיווח
בפקודת מס הכנסה, (להלן: "הפקודה"), בחוק מס ערך מוסף (להלן: "חוק מע"מ") ובפקודת המכס, נקבע כי אדם אשר נקט בעמדה הנוגדת את עמדת רשות המיסים (עמדות אשר מפורסמות במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המסים), לפרט בדוח, או תוך 60 יום ממועד הגשת הדוח על העמדה שנקט. הדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, אשר יתרון המס (כהגדרתו בסעיף 131ד לפקודה) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת עמדה בחוק מע"מ ופקודת המכס יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים. רשות המסים פרסמה לאחרונה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת 2016 בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי, בנושא מס ערך מוסף ובנושא מכס.

דיווח בגין חוות דעת
אדם שקיבל חוות דעת חתומה על ידי נותן חוות הדעת, אשר העניקה לו יתרון מס ידווח עליה בטופס 1345 אשר פרסמה  רשות המיסים.

ניוזלטר ינואר 2017

יחיד שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים למגורים בלבד, רשאי לשלם מס בשיעור 10%, בתנאי שישלם את המס עד יום 30.1.17.

חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31 בינואר 2017 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה של שנת 2016 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור.

הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס לפי "התקנות הדולריות" לשנת מס 2016, יש למסור עד ליום 30 בינואר 2017 על פי סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 .

חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי  באופן מקוון על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת לשנת 2016, עד יום 18.1.17.

במסגרת חוק ההסדרים 2017-2018 מס חברות הופחת משיעור של 25% בשנת 2016 לשיעור של 24% החל מיום 1.1.17 ושיעור של 23% החל מיום 1.1.2018, עליה במס הייסף מ-2% ל-3% על סך ההכנסות מעל 640,000 ש"ח מכל המקורות של יחידים, ופורסמו תקרות הכנסה ליחיד ושיעורי מס ונושאים אחרים.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 1.1.2017 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2017 הוא 3.41%.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 1.1.2017 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2017 הוא 2.56%.

פורסם על ידי רשות המיסים לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה – לחץ כאן

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113