בדיקת נאותות חשבונאית על ידי בודק שכר ושירותים נלווים נוספים

משאבי אנוש ושכר 

במסגרת השירותים הנלווים שמעניק רוזנבלום-הולצמן ללקוחותיו, באמצעות חברת ר.ה. ביקורת ומידע בע"מ שבבעלותנו, נכללים בין היתר הנושאים הבאים:

 • חשבות שכר
 • בדיקות שכר ע"י בודק שכר מוסמך
 • ביקורת על חברות כוח אדם

במשרד פועלת מחלקה העוסקת בשירותי מיקור חוץ לשכר בכירים ולתאגידים מהותיים במשק. העברת תשלומי השכר לעובדים מתבצעת באמצעות חשבון נאמנות, בהוראת המשרד, תוך שמירה והקפדה על סודיות מוחלטת.   

בודקי שכר – הגנות למעסיקים ומניעת הפרות דיני עבודה 

רקע:
ביום 12.12.2011 התקבל בכנסת "חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011" – (להלן: "החוק"). החוק נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. החוק חל הן על מעבידים והן על מזמיני שירותים מקבלנים (דהיינו ביצוע עבודות באמצעות עובדי קבלן).

עיקרי החוק החל על מזמיני שירות:

החוק אוסר התקשרויות בין מזמיני שירות לבין קבלנים בחוזים שאינם מבטיחים תנאי שכר בסיסיים לעובדים וקובע כי מזמין השירות או מנכ"ל שלו, אשר חתמו על הסכם כאמור, צפויים לעמוד לדין פלילי.

הגנות המסתמכות על בחינותיו :

החוק מעניק הגנות למזמין השירות ובכללן, הסתמכות על בדיקות תקופתיות שנערכו ע"י בודק שכר מוסמך .בהתאם להוראת השעה, עד חודש דצמבר 2013, בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך משמעותן "בדיקות של רואה חשבון שנערכו לגבי 10% לפחות מהעובדים, לפחות אחת ל 9- חודשים".

שירותים מיוחדים לקיבוצים – אבחון נקלטים 

השירותים הניתנים כוללים: 

 • בחינת יכולת הנקלטים לעמוד בקריטריונים של הישוב למול רשת הביטחון או בתקנות הערבות ההדדיות של רשם האגודות.
 • בחינת יכולת המשפחה לעמוד בעלות הבית כולל תשתיות, דמי היוון לרמ"י, הוצאות קליטה שוטפות.
 • ניתוח צבירת הפנסיה והגרעון האקטוארי (אם קיים) של המועמדים לקליטה. 

סיוע בתאגוד 

לרוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון, ניסיון רב בתחומי שכר וחוקי עבודה, במגוון תאגידים במשק. בכלל זה: 

 • ביקורת פנימית בנושא כח אדם, תשלומי שכר ונלוות, עמידה בחוקי עבודה וכו' הן בתאגידים מהותיים, בהם שותפים במשרדנו מכהנים כמבקרים פנימיים, הן עבור מבקרים פנימיים אחרים (מיקור חוץ).
 • הגשת חוות דעת מומחה בהיבטים הקשורים בנאותות תשלומי שכר ונלוות.
 • חשבות שכר עבור מגוון תאגידים מהותיים, בגינם אנו מבצעים חישובי ותשלומי שכר לבכירים, כלשכת שירות חיצונית. 

במשרדנו גובשה תכנית עבודה מפורטת לביצוע המטלות של "בודק שכר". לאור ניסיוננו הרחב, אנו בטוחים, כי נוכל למלא בכל תאגיד את תפקיד "בודק השכר" במקצועיות וביעילות.

הנהלת חשבונות 

שירותי הנהלת החשבונות ניתנים ללקוחותינו על ידי צוות ותיק, מקצועי ומיומן, צוות איכותי זה מאפשר היכרות מעמיקה צמודה ושוטפת לעסק ומסייע למנהלים בבקרה ובשליטה על העסק. 

שירותי הנהלת החשבונות כוללים בין השאר טיפול מלא בכל היבטי הנהלת חשבונות כפולה (רישומים, התאמות, דוחות ניהוליים, הכנה לביקורת רואי חשבון וכו'), ייעוץ מקצועי בנושא הוראות ניהול ספרים.

אבחון מערכות הנהלת חשבונות 

 • בדיקה של חלוקת העבודה בין אנשי הצוות.
 • איתור נקודות תורפה תפקודיות.
 • המלצות לשיפור שינוי והתייעלות.
 • המלצות בתחום המקצועי – איתור ליקויי חשבונאות ומיסוי.
 • בדיקת עלויות העובדים והשוואה למקובל בשוק ולהגדרת התפקידים והמטלות. 

יעוץ להטמעת מערכת כספים ו – ERP 

 • ביצוע סקר מקצועי כהכנה להחלפת התוכנה.
 • עריכת מסמך בקשה להצעת מחיר וניהול מכרז מול ספקי התוכנה.
 • ריכוז צוות ההיגוי של הפרויקט לאחר בחירת הספק הזוכה.
 • ליווי צמוד של ההטמעה של התוכנה החדשה. 

שירותי חשבות 

שירותי החשבות ניתנים ללקוחותינו על ידי צוות ותיק, מקצועי מיומן, צוות איכותי זה מאפשר היכרות מעמיקה צמודה ושוטפת לעסק ומסייע למנהלים בכל ההיבטים של יחסי עובד ומעביד. שירותי חשבות שכר כלשכת שרות, עיבוד והפקת תלושי שכר, ביקורת שכר, דיווח לרשויות המס, חברות ביטוח קרנות הפנסיה וקופות הגמל.