HEB  ES  EN

ניוזלטר 2019

ניוזלטר אוגוסט 2019

משרד הכלכלה והתעשייה – תמיכות ומענקים לקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית
משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, פרסם ביום 16 ביולי 2019 מסלול תעסוקה לעידוד השקעות הון וסיוע לתעסוקה באמצעות הקצאה חדשה למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית.

הבהרה להוראות ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים, בנושא: השמדת מלאי
ביום 18 ביולי 2018 רשות המיסים פרסמה הבהרה להוראות ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים, בנושא השמדת מלאי, לפיה אם המלאי מושמד באופן שוטף על פי התנאים בהבהרה, מתבטל הצורך, בהודעה לפקיד השומה של 30 יום מראש.

ע”א 3136/17 פקיד שומה רמלה נ’ פליינג קרגו בע”מ, דניאל רייק ואף.סי. (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע”מ
בניוזלטר לחודש מאי 2019, פרסמנו את פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פליינג קרגו בע”מ, דניאל רייק ואף.סי. (פליינג קרגו), תובלה בינלאומית בע”מ.

ביום 10 באפריל 2019 הגישו פליינג קרגו בע”מ ומר דניאל רייק בקשה להבהרת פסק הדין. לטענתם בפסק הדין לא נקבע מהו “יום הרכישה” של המניות, אשר לדעתם יש לפצל לשניים:
“יום הרכישה של המניות שיש לייחס לפעילות” ו”יום הרכישה של המניות שיש לייחס למוניטין”.

ביום 22 ביולי 2019, בית המשפט העליון קבע כי דין בקשת ההבהרה להידחות, ומסביר כי אחד העקרונות שפסק הדין מבוסס עליו הוא שכאשר עסק הנמכר כיחידה אחת לא ניתן לפצל את המכירה לצרכי מס לשני רכיבים: מכירה של הפעילות העסקית מזה, ומכירה של המוניטין הנלווה לאותה פעילות עסקית מזה. ובהעדר אפשרות זו, גם בהעברה של פעילות השילוח הבינלאומי מחברת האם לחברת הבת לא היה ניתן לפצל בין רכיב הפעילות לרכיב המוניטין הנלווה לאותה פעילות, (להבדיל מרכיב המוניטין השייך לקבוצת פליינג קרגו).

לאור האמור לעיל הבקשה נדחתה.

ע”מ 29283-08-16 טומי ווש בע”מ נ’ פקיד שומה רחובות
ביום 14 ביולי 2019 התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי העוסק בשאלה האם העסקת עובדים זרים על ידי המערערת, נהנית משיעור היטל בגין עובדים זרים מופחת של 15% (במקום 20%) הקבוע בסיפא לסעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס”ג-2003 (להלן: “חוק ההיטל”).

בית המשפט המחוזי פסק כי:

סעיף 45 ל”חוק ההיטל” קובע – “מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה- ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות – 0% ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין – 15%”.

עובדיה הזרים של המערערת הינם מסתננים שמוצאם מסודן ואריתריאה הנושאים רישיון זמני לפי סעיף 2א(5) לחוק הכניסה לישראל.

חשוב להדגיש, כי המערערת לא קיבלה היתר להעסיק עובדים זרים בהתאם לחוק עובדים זרים, אולם, קובע השופט שככל שהמסתננים נחשבים “כעובדים זרים” לצורך הטלת ההיטל, על אף האיסור להעסיק עובדים זרים ללא היתר העסקה – הרי שיש לראותם כ”עובדים זרים” גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה לפי החוק האמור.

בהתאם לאמור, הערעור מתקבל, המערערת זכאית לשיעור ההיטל החל על העסקתם של עובדים בענף התעשייה, כאמור בסיפא של סעיף 45 לחוק ההיטל, בשיעור של 15%.

קרא עוד…

ניוזלטר יולי 2019

דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בדבר דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית, כדלקמן:

חוק צמצום השימוש במזומן התשע”ח – 2018, מחריג מתחולת החוק (נכנס לתוקף ב-1.1.19), עסקאות על שימוש במזומן עם תושבי האזור או שטחי המועצה הפלסטינית. במקביל, קובע החוק חובת דיווח של אזרחים ישראלים על עסקאות אלו בסך של מעל 50,000 ש”ח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

חובת דיווח ותשלום מקדמה בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2019 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור
על מוכר שחייב בהגשת דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה, חלה חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או בחו”ל), באותם מקרים בהם לנישום נוצר רווח הון בעת מכירת ניירות הערך, אך לא נוכה מלוא המס במקור (לא נוכה כלל או נוכה באופן חלקי).

ע”מ 22444-12-15 יינות ביתן בע”מ נ’ מע”מ אשדוד
ביום 29 במאי 2019 ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, העוסק בניכוי מס תשומות בגין הוצאות רכבים פרטיים המוצמדים לעובדים.

בית המשפט המחוזי פסק כי:

מדובר בתשומה אשר חלקה לצרכי העסק וחלקה לצרכים שאינם צרכי העסק (תשומה מעורבת), שלא נקבע החלק היחסי המשמש שלא לצרכי העסק. אם עיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי העסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות, אם עיקר השימוש בנכס או בשירות אינו לצרכי העסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.

ניכוי מס התשומות בגובה של רבע או שני שלישים נעשה בהתאם למבחן – האם השימוש היה בעיקר לצרכים פרטיים או בעיקר לצורך ביצוע עסקאות חייבות במס, בהתאמה.

נראה כי על המערערת רובץ הנטל לשכנע בדבר זכאותה לניכוי מס תשומות בשיעור 2/3, וכי השימוש ברכבים בנסיעות מהבית אל העבודה ובחזרה ממנה בא לצרכי העסק.

אולם, לא הובאו ראיות מספיקות והמערערת לא עמדה בנטל ההוכחה. לאור האמור הערעור נדחה.

קרא עוד…

ניוזלטר יוני 2019

בחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר 2019
ביום 17.9.2019 (י”ז באלול תשע”ט ) יתקיימו בחירות לכנסת העשרים ושתיים.

לקראת הבחירות ובמהלכן מבצעים המועמדים , המפלגות הקיימות , המפלגות החדשות וועדת הבחירות תשלומים שונים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור או חובת תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות.

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות , התשנ”ו – 1996 ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ”ו -1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות.

ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים את הוראות החוק
ביום 4 ביוני 2019 רשות המיסים פרסמה הודעה המגלה כי הציבור הפנים את הוראות החוק כדלקמן:

רשות המסים חושפת היום את נתוני ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן, שנערכו במהלך ארבעת החודשים האחרונים. בתקופה זו נערכו סה”כ כ-4,300 ביקורות, מהן עולה כי חלק ניכר מהציבור הטמיע את ההגבלות הכלולות בחוק.

הארכת תוקף תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק למלחמה ונזק עקיף (הוראות שעה), התשע”ט-2019 לעניין מסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018
הנהלת רשות המיסים, מודיעה על מתן ארכה להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 וזאת בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף )התשל”ג -1973 עד יום ראשון כ”ז בסיוון תשע”ט 30.6.2019 .

קרא עוד…

ניוזלטר מאי 2019

ועדת הכספים אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים עבור היעדרות הורים באיזור הדרום ועוטף עזה בשל סגירת מוסדות החינוך
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בפה אחד את המלצת שר האוצר, משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, להאריך את מתווה הפיצויים במסלול שכר. עוד אישרה הוועדה את הארכת מתווה הפיצויים במסלול מחזורים לענף התיירות הכפרית ולענף הדבורים. כל המסלולים הוארכו עד ל-31.12.2019 .

רשות המסים פתחה את המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום
ביום 5 במאי 2019 רשות המסים פרסמה הודעה בדבר פתיחת המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום, כדלקמן:

רשות המסים פתחה את המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום.

מס’ הטלפון: 08-6623300, כתובת: עוז 1 אשקלון.

שעות הפעילות: 08:30-19:00.

מדריך זכויות לאנשים עם מוגבלות
ביום 21 במאי 2019 רשות המיסים פרסמה מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלויות.

מתן הודעה על מעבר ל”מפעל טכנולוגי מועדף” או ל”מפעל מועדף”
על חברות המעוניינות להחיל את הוראות “מפעל טכנולוגי מועדף” או “מפעל מועדף”, למסור לפקיד השומה עד ליום 31 במאי 2019 הודעה באמצעות טופס 908 כי לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה בשנת המס 2019 ואילך הן מוותרות על יתרת ההטבות המגיעות להן עפ”י הנוסח הישן של החוק לפני יום ה-1 בינואר 2011.
אם על החברה חלה שנת מס מיוחדת, עליה למסור את הודעתה לפקיד השומה לא יאוחר מחמישה חודשים לאחר סיום שנת המס המיוחדת.

חשוב לציין, כי ההודעה הנ”ל הינה חד פעמית ואין אפשרות לחזור ממנה.

קרא עוד…

ניוזלטר אפריל 2019

מועדי הגשת דוחות ודיווחים
ביום 1 באפריל 2019 רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור כי על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים, החליט מנהל רשות המיסים לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2018 , את מועדי הגשת הדוחות.

מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון ידחה עד ליום 30 ביוני 2019 , ומועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דוח ידני שאינו מקוון יידחה עד ליום 31 במאי 2019.

הגשת דיווח מקוון של טופסי 856 ו- 126 בגין שנת 2018 נדחתה ליום 31 במאי 2019.

עבודה ביום הבחירות ה-21 לכנסת, אפריל 2019
ביום 9 באפריל 2019, נערכו הבחירות לכנסת ה-21, סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת: קובע, כי יום בחירות נחשב כיום שבתון, מלבד שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים.
ביום 20 בפברואר 2019 פרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 רשימה של סוגי שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות.

יש לקחת בחשבון את המידע הנ”ל בחישובי השכר לחודש אפריל.

חוזר המוסד לביטוח לאומי – דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-21 בחודש חוזר 4/2019
בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ”ו – 1996 (להלן: “החוק”), ובתקנות מיסוי תשלומים ביום התשנ”ו – 1996 נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד).

אזהרה אתר המתחזה לאתר הרשות
ביום 27 במרץ 2019 פרסמה רשות המיסים הודעה כדלקמן:

רשות המיסים מודיעה כי התקבל דיווח, לפיו ישנו אתר המתחזה לאתר הרשמי של רשות המסיים, שנועד למטרות דיוג (פישינג). האתר המתחזה שכתובתו: government-il.com מציע מענק ממשלתי ומבקש מהאזרחים להזין מידע אישי (כגון: צילומי תעודת זיהוי, דרכון, חשבונות בנק וכו’) בתצורת צילומי מסך.

רשות המיסים מסבה את תשומת לב הציבור שהיא אינה נוהגת לבקש מלקוחותיה לחשוף מידע אישי באופן כזה, אלא בדרכים מאובטחות בלבד וכי היא פועלת מול הגורמים המתאימים להסרת האתר המתחזה.

חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 – רשות המיסים, בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים – עדכון נוסף
1. ביום ג’ בסיון תשע”ז (14 ביוני 2017) פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא “תחרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים” (להלן: “חוזר מס הכנסה”).

2. ביום יט’ באדר תשע”ח (6 במרץ 2018) פורסמה הארכת תוקף והבהרה ליישום חוזר מס הכנסה.

3. הריני להודיעכם כי בדיקת קיום העודף בקופה המרכזית, כאמור בסעיף 2.2.1.3 לחוזר מס הכנסה, תעשה לתום שנת המס והבקשה למשיכת הכספים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת. כך לדוגמא, בקשה למשיכת סכום העודף מהקופה המרכזית שתוגש לקופה עד ליום א’ בתשרי תש”פ (30 בספטמבר 2019) תתייחס לחישוב העודף לתום שנת המס 2018.

קרא עוד…

ניוזלטר מרץ 2019

שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה – הלוואות לצדדים קשורים לשנת 2019
שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 יהיה 3.41%. (בשנת 2018 – 3.48%).

על פי התקנות שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהיה 2.56% לשנת המס 2019. (בשנת 2018 – 2.61%).
לגבי הלוואות במטבע חוץ – לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%.

הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס
ביום 28 בפברואר 2019 פרסמה רשות המיסים הודעה לציבור בדבר דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס, כדלקמן:

בחודש דצמבר 2018 פרסמה רשות המיסים רשימות של עמדות חייבות בדיווח בנושא מע”מ ומכס. על פי הוראות חוק מע”מ והוראות פקודת המכס, על עוסק/יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס. כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2018, יוגש דיווח עד ליום 1.3.2019.

על מנת לאפשר לעוסקים/יבואנים להיערך לדיווח כאמור, הוחלט לאפשר דיווח עד ליום 1.9.2019 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 למס הכנסה, לפי המוקדם בהם.

הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי בשל משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017
במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017 נוספו לפקודת מס הכנסה סעיפים 3(ט1) ו-62א וזאת החל מיום 1 בינואר 2017.

סעיפים אלו משפיעים בצורה משמעותית על החבות בדמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, וגמלאות.

בשל מורכבות הנושא וההשלכות הרבות של סעיפים אלו על דמי הביטוח הלאומי, הביטוח לאומי פרסם הודעה לסניפיו לפיה הוא ממתין לחוות דעת הלשכה המשפטית בנוגע להשפעת תיקון זה על המעמד, על חובת תשלום דמי ביטוח והשפעתם על הגמלאות.

בקשות לאישור ניהול תקין החל משנת 2020 והסדר האורכות להגשת מסמכים לצורך קבלת ניהול תקין לשנת 2020
החל מתאריך 31.3.19, לקראת כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע”ח-2018, עמותות וחברות לתועלת הציבור נדרשות להגיש על פי תקנות אלו דוח מילולי, פרוטוקול של אסיפה כללית ומסמכים נלווים. בנוסף, התקנות קובעות גם פורמט חדש לדוח המילולי ולראשונה מאפשרות הגשה מרחוק באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת הממשלתית.

החל מיום 1.4.19 הבקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת יהיו בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין לשנת 2020 ואילך בפורמט הישן.

קרא עוד…

ניוזלטר פברואר 2019

דיווח על חשבונות בנק לרשויות המס
ביום 1 בינואר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע”ט -2019.

תקנות אלה מבוססות על תקן CRS – Common Reporting Standard.

תקן CRS פותח ע”י OECD, התקן עוסק באיסוף מידע על ידי מוסדות פיננסיים אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים והעברתו לרשויות המס של מדינות התושבות של בעלי החשבון על בסיס שנתי.

משמעות הדברים היא, שתושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בנק בחו”ל ולא דיווחו על חשבונות אלו עלולים להיחשף להליכים של רשות המסים כנגדם, ובמקביל תושבים בחו”ל המחזיקים חשבונות מחוץ לארץ תושבותם כולל בישראל עלולים להיחשף לרשויות המיסוי במדינות תושבותם.

להזכירכם, גילוי מרצון ניתן לבצע עד ליום 31.12.2019.


ע”מ 66728-03-16 איתרניתי טראבל בע”מ נ’ מנהל מע”מ ירושלים
ביום 8 בינואר 2019 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שעסק בשאלה האם תשלום עבור כניסה לאתרים על ידי תיירים, הנכלל במסגרת חבילת תיור, חייב במס ערך מוסף בשיעור אפס או בשיעור רגיל.

בית המשפט המחוזי קבע כי :
הסעת סיור של תייר כאמור בסעיף 30(א)(8)(ב) לחוק מע”מ, אינה כוללת כניסה לאתרים אגב הסעת סיור.

מע”מ בשיעור אפס יחול על השירות שמקבל התייר מן הגוף המארגן (סוכנות נסיעות) ולא על תשלום עבור כניסה לאתרים.

 

חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע”ט 2019
ביום 13 בינואר 2019 פורסם ברשומות חוק חדש להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע”ט-2019.

החוק בין היתר קובע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון יפקח על הגמ”חים ויעניק להם רישיונות לעיסוקם, מטיל הגבלות על מצב של שליטת אדם במוסד לגמילת חסדים שהוא תאגיד. וקובע כי מוסד לגמילות חסדים ושהיקף פעילותו עולה על מיליון ש”ח, צריך לדאוג להון עצמי מזערי בסך של 5% מסך הפיקדונות, אולם מגביל את הסכום לחמישה מיליון ש”ח.


עליית מדרגה באכיפת אירועי אבטחת מידע חמורים
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע”ז 2017 אשר נכנסו לתוקף ביום 8 במאי 2018 מחייבות כל גורם, ציבורי ופרטי כאחד, המשתמש במאגר מידע בו הוא מנהל מידע אישי. התקנות קובעות סטנדרטים חדשים ומעודכנים בנוגע לאבטחת המידע של המאגר.

עם תום תקופת ההטמעה הראשונית של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) והחל מינואר 2019 – תחילת תקופת הביניים, תוחמר מדיניות האכיפה במקרים של אבטחת מידע חמורים. עד עתה, במצבים בהם דווח לרשות להגנת הפרטיות על אירוע אבטחת מידע חמור ולא הועלו ממצאים חריגים, הרשות הסתפקה בהנחיה של תיקון הליקויים שנמצאו. אולם כעת, החל מיום 1 בינואר 2019, למעט מקרים קלים, הרשות תקבע הפרה של חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ותפרסם אותה, ובמקרים חמורים ומקרים של אי דיווח יפעלו בהתאם כולל שיקול של התליית הגוף או ביטול רישומו של מאגר המידע של הגוף מפר החוק.

קרא עוד…

ניוזלטר ינואר 2019

תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2019

חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31 בינואר 2019 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה של שנת 2018 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור.

יחיד שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים למגורים בלבד, רשאי לשלם מס בשיעור 10%, בתנאי שישלם את המס עד יום 30.1.19.

הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס לפי “התקנות הדולריות” לשנת מס 2019, יש למסור עד ליום 30 בינואר 2019 על פי סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה-1985.

חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת לשנת 2018, עד יום 18.1.19.

מס חברות הופחת משיעור של 25% בשנת 2016 לשיעור של 24% החל מיום 1.1.17 ושיעור של 23% החל מיום 1.1.2018, מס הייסף בשנת 2018 בשיעור של 3% על סך ההכנסות מעל 641,840 ש”ח מכל המקורות של יחידים.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 הוא 3.41%.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 הוא 2.56%.

קרא עוד…

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113