HEB  ES  EN

ניוזלטר 2019

ניוזלטר אפריל 2019

מועדי הגשת דוחות ודיווחים
ביום 1 באפריל 2019 רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור כי על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים, החליט מנהל רשות המיסים לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2018 , את מועדי הגשת הדוחות.

מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון ידחה עד ליום 30 ביוני 2019 , ומועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דוח ידני שאינו מקוון יידחה עד ליום 31 במאי 2019.

הגשת דיווח מקוון של טופסי 856 ו- 126 בגין שנת 2018 נדחתה ליום 31 במאי 2019.

עבודה ביום הבחירות ה-21 לכנסת, אפריל 2019
ביום 9 באפריל 2019, נערכו הבחירות לכנסת ה-21, סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת: קובע, כי יום בחירות נחשב כיום שבתון, מלבד שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים.
ביום 20 בפברואר 2019 פרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 רשימה של סוגי שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות.

יש לקחת בחשבון את המידע הנ”ל בחישובי השכר לחודש אפריל.

חוזר המוסד לביטוח לאומי – דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-21 בחודש חוזר 4/2019
בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ”ו – 1996 (להלן: “החוק”), ובתקנות מיסוי תשלומים ביום התשנ”ו – 1996 נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד).

אזהרה אתר המתחזה לאתר הרשות
ביום 27 במרץ 2019 פרסמה רשות המיסים הודעה כדלקמן:

רשות המיסים מודיעה כי התקבל דיווח, לפיו ישנו אתר המתחזה לאתר הרשמי של רשות המסיים, שנועד למטרות דיוג (פישינג). האתר המתחזה שכתובתו: government-il.com מציע מענק ממשלתי ומבקש מהאזרחים להזין מידע אישי (כגון: צילומי תעודת זיהוי, דרכון, חשבונות בנק וכו’) בתצורת צילומי מסך.

רשות המיסים מסבה את תשומת לב הציבור שהיא אינה נוהגת לבקש מלקוחותיה לחשוף מידע אישי באופן כזה, אלא בדרכים מאובטחות בלבד וכי היא פועלת מול הגורמים המתאימים להסרת האתר המתחזה.

חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 – רשות המיסים, בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים – עדכון נוסף
1. ביום ג’ בסיון תשע”ז (14 ביוני 2017) פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא “תחרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים” (להלן: “חוזר מס הכנסה”).

2. ביום יט’ באדר תשע”ח (6 במרץ 2018) פורסמה הארכת תוקף והבהרה ליישום חוזר מס הכנסה.

3. הריני להודיעכם כי בדיקת קיום העודף בקופה המרכזית, כאמור בסעיף 2.2.1.3 לחוזר מס הכנסה, תעשה לתום שנת המס והבקשה למשיכת הכספים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת. כך לדוגמא, בקשה למשיכת סכום העודף מהקופה המרכזית שתוגש לקופה עד ליום א’ בתשרי תש”פ (30 בספטמבר 2019) תתייחס לחישוב העודף לתום שנת המס 2018.

קרא עוד…

ניוזלטר מרץ 2019

שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה – הלוואות לצדדים קשורים לשנת 2019
שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 יהיה 3.41%. (בשנת 2018 – 3.48%).

על פי התקנות שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהיה 2.56% לשנת המס 2019. (בשנת 2018 – 2.61%).
לגבי הלוואות במטבע חוץ – לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%.

הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס
ביום 28 בפברואר 2019 פרסמה רשות המיסים הודעה לציבור בדבר דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס, כדלקמן:

בחודש דצמבר 2018 פרסמה רשות המיסים רשימות של עמדות חייבות בדיווח בנושא מע”מ ומכס. על פי הוראות חוק מע”מ והוראות פקודת המכס, על עוסק/יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס. כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2018, יוגש דיווח עד ליום 1.3.2019.

על מנת לאפשר לעוסקים/יבואנים להיערך לדיווח כאמור, הוחלט לאפשר דיווח עד ליום 1.9.2019 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 למס הכנסה, לפי המוקדם בהם.

הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי בשל משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017
במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017 נוספו לפקודת מס הכנסה סעיפים 3(ט1) ו-62א וזאת החל מיום 1 בינואר 2017.

סעיפים אלו משפיעים בצורה משמעותית על החבות בדמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, וגמלאות.

בשל מורכבות הנושא וההשלכות הרבות של סעיפים אלו על דמי הביטוח הלאומי, הביטוח לאומי פרסם הודעה לסניפיו לפיה הוא ממתין לחוות דעת הלשכה המשפטית בנוגע להשפעת תיקון זה על המעמד, על חובת תשלום דמי ביטוח והשפעתם על הגמלאות.

בקשות לאישור ניהול תקין החל משנת 2020 והסדר האורכות להגשת מסמכים לצורך קבלת ניהול תקין לשנת 2020
החל מתאריך 31.3.19, לקראת כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע”ח-2018, עמותות וחברות לתועלת הציבור נדרשות להגיש על פי תקנות אלו דוח מילולי, פרוטוקול של אסיפה כללית ומסמכים נלווים. בנוסף, התקנות קובעות גם פורמט חדש לדוח המילולי ולראשונה מאפשרות הגשה מרחוק באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת הממשלתית.

החל מיום 1.4.19 הבקשות לניהול תקין 2020 הכוללות דיווחים לשנת 2018 בצורה מקוונת יהיו בהתאם לפורמט החדש בלבד. לא ניתן יהיה להגיש בקשות לניהול תקין לשנת 2020 ואילך בפורמט הישן.

קרא עוד…

ניוזלטר פברואר 2019

דיווח על חשבונות בנק לרשויות המס
ביום 1 בינואר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע”ט -2019.

תקנות אלה מבוססות על תקן CRS – Common Reporting Standard.

תקן CRS פותח ע”י OECD, התקן עוסק באיסוף מידע על ידי מוסדות פיננסיים אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים והעברתו לרשויות המס של מדינות התושבות של בעלי החשבון על בסיס שנתי.

משמעות הדברים היא, שתושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בנק בחו”ל ולא דיווחו על חשבונות אלו עלולים להיחשף להליכים של רשות המסים כנגדם, ובמקביל תושבים בחו”ל המחזיקים חשבונות מחוץ לארץ תושבותם כולל בישראל עלולים להיחשף לרשויות המיסוי במדינות תושבותם.

להזכירכם, גילוי מרצון ניתן לבצע עד ליום 31.12.2019.


ע”מ 66728-03-16 איתרניתי טראבל בע”מ נ’ מנהל מע”מ ירושלים
ביום 8 בינואר 2019 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שעסק בשאלה האם תשלום עבור כניסה לאתרים על ידי תיירים, הנכלל במסגרת חבילת תיור, חייב במס ערך מוסף בשיעור אפס או בשיעור רגיל.

בית המשפט המחוזי קבע כי :
הסעת סיור של תייר כאמור בסעיף 30(א)(8)(ב) לחוק מע”מ, אינה כוללת כניסה לאתרים אגב הסעת סיור.

מע”מ בשיעור אפס יחול על השירות שמקבל התייר מן הגוף המארגן (סוכנות נסיעות) ולא על תשלום עבור כניסה לאתרים.

 

חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע”ט 2019
ביום 13 בינואר 2019 פורסם ברשומות חוק חדש להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע”ט-2019.

החוק בין היתר קובע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון יפקח על הגמ”חים ויעניק להם רישיונות לעיסוקם, מטיל הגבלות על מצב של שליטת אדם במוסד לגמילת חסדים שהוא תאגיד. וקובע כי מוסד לגמילות חסדים ושהיקף פעילותו עולה על מיליון ש”ח, צריך לדאוג להון עצמי מזערי בסך של 5% מסך הפיקדונות, אולם מגביל את הסכום לחמישה מיליון ש”ח.


עליית מדרגה באכיפת אירועי אבטחת מידע חמורים
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע”ז 2017 אשר נכנסו לתוקף ביום 8 במאי 2018 מחייבות כל גורם, ציבורי ופרטי כאחד, המשתמש במאגר מידע בו הוא מנהל מידע אישי. התקנות קובעות סטנדרטים חדשים ומעודכנים בנוגע לאבטחת המידע של המאגר.

עם תום תקופת ההטמעה הראשונית של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) והחל מינואר 2019 – תחילת תקופת הביניים, תוחמר מדיניות האכיפה במקרים של אבטחת מידע חמורים. עד עתה, במצבים בהם דווח לרשות להגנת הפרטיות על אירוע אבטחת מידע חמור ולא הועלו ממצאים חריגים, הרשות הסתפקה בהנחיה של תיקון הליקויים שנמצאו. אולם כעת, החל מיום 1 בינואר 2019, למעט מקרים קלים, הרשות תקבע הפרה של חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ותפרסם אותה, ובמקרים חמורים ומקרים של אי דיווח יפעלו בהתאם כולל שיקול של התליית הגוף או ביטול רישומו של מאגר המידע של הגוף מפר החוק.

קרא עוד…

ניוזלטר ינואר 2019

תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2019

חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31 בינואר 2019 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה של שנת 2018 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור.

יחיד שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים למגורים בלבד, רשאי לשלם מס בשיעור 10%, בתנאי שישלם את המס עד יום 30.1.19.

הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס לפי “התקנות הדולריות” לשנת מס 2019, יש למסור עד ליום 30 בינואר 2019 על פי סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה-1985.

חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת לשנת 2018, עד יום 18.1.19.

מס חברות הופחת משיעור של 25% בשנת 2016 לשיעור של 24% החל מיום 1.1.17 ושיעור של 23% החל מיום 1.1.2018, מס הייסף בשנת 2018 בשיעור של 3% על סך ההכנסות מעל 641,840 ש”ח מכל המקורות של יחידים.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 הוא 3.41%.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 30.12.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019 הוא 2.56%.

קרא עוד…

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113