HEB  ES  EN

פיננסים, ביטוח, השקעות ושוק ההון

רוזנבלום-הולצמן מתמחה בביקורת פנימית ובמתן שירותי ייעוץ בחברות ביטוח גדולות ומובילות, בתחומי הפעילות השונים ובענפים השונים לרבות ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות, פעילות ההשקעות, יישום הוראות SOX. הטיפול בתחום מרוכז על ידי שותפים במשרד, שהינם בעלי ניסיון וותק רב בתחומים, על ההיבטים השונים. 

למשרד ניסיון רב בביצוע פרויקטים מורכבים ומיוחדים עבור חברות ביטוח ועבור מבטחי משנה בחו”ל במגוון התחומים, תוך מתן מענה לשינויים החלים בעקבות הרגולציה, מסקנות ועדת בכר והחקיקה שנקבעה בעקבותיה. 

השותפים ועובדי המשרד מתמחים ומספקים מגוון שירותים לחברות הביטוח, ביניהם: ביצוע ביקורת פנימית, עריכת סקרי סיכונים למניעת הונאות ומעילות, ביצוע סקרי סיכונים תפעוליים, ביצוע סקרים לקביעת יעדי ביקורת פנימית ותדירותה, סיוע בכתיבת נהלי עבודה ועוד.

קופות גמל ופנסיה  

לרוזנבלום-הולצמן היכרות מעמיקה וידע רב ברגולציה הענפה המלווה את פעילות קופות הגמל וקרנות הפנסיה, לרבות חוקים, תקנות וחוזרי משרד האוצר. המשרד מבצע ביקורת פנימית במספר חברות מנהלות של קופות גמל, קופות גמל ענפיות וקרנות פנסיה. כמו כן, ביצע המשרד ביקורות מיוחדות במספר קופות גמל גדולות. 

הניסיון והידע שנצברו ברוזנבלום-הולצמן מסייעים למבקרי הפנים בחברות המנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה בביצוע ביקורת במכלול תחומי הפעילות, לרבות: תפעול קופות הגמל, ניהול השקעות, עמידה בהוראות רגולציה ועוד.  

למשרד ניסיון רב בכתיבת נהלי עבודה עבור חברות המנהלות קופות גמל ובהתאמתם של נהלי העבודה הקיימים להוראות הרגולציה המשתנה.

בנקאות ופיננסים 

ברוזנבלום-הולצמן מחלקה מקצועית המתמחה בביקורת בנושא בנקאות פיננסים השקעות ושוק ההון, תוך התמודדות עם ההתפתחות של מכשירים פיננסיים ייחודיים ושינויים תכופים ברגולציה.

במחלקה מועסקים מומחים בתחום בעלי הסמכה וניסיון רלבנטיים, ביניהם: רואי חשבון, בעלי תואר בכלכלה ובמנהל עסקים, מומחים בביקורת פעולות בניירות ערך, עורכי דין בעלי ניסיון בביקורת ובבחינת דרישות הרגולציה השונות, מומחים בתחום הבנקאות והפיננסים ומומחים בתחומי ניהול זכויות, ביטוח וניתוח עסקאות.

למשרד ניסיון רב בבחינת תחומי ההשקעות וניתוח פעילות בשוק ההון, סקירת התהליכים והבקרות ובחינה מעמיקה של תהליכי תפעול ההשקעות (Back Office) בתאגידים מוסדיים גדולים, כגון: בתי השקעות, חברי בורסה, קרנות נאמנות, מנהלי תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה.

בנוסף מיומן הצוות בשימוש במערכות מחשב המיושמות בתחום ההשקעות כגון: “F.M.R”, “פריים”ו- “דנאל”. הצוות מכיר את מערכות התפעול השונות המשמשות קרנות נאמנות, קופות גמל וגופי השקעות שונים.

מנהלי תיקים וחברי בורסה

ברוזנבלום-הולצמן נצברו ידע וניסיון רב בעבודה עבור מנהלי תיקים וחברי בורסה. המשרד משמש כמבקר פנימי באחריות אישית של השותפים במספר חברי בורסה שאינם בנקים (חש”בים). 

המשרד מבצע ביקורת פנימית לבחינת יישום הוראות תקנון הבורסה לני”ע בת”א והנחיותיו, סקרי סיכונים למניעת מעילות והונאות, יישום הנחיות חוק וצו איסור הלבנת הון. בנוסף מבצע המשרד בדיקות שונות לבחינת פעילות יחידות התפעול השונות במנהלי התיקים וחברי הבורסה – (Middle office ו- Back office).

ברוזנבלום- הולצמן נצבר ניסיון רב בביצוע ביקורת חקירתית לאיתור חריגות ופרצות בפעילות מנהלי תיקים, חברי בורסה וגורמים אחרים בשוק ההון. צוות המשרד מנוסה בחדירה לעומק לבחינת אירועים חריגים נקודתיים. 

בעבודה נעשה שימוש בתוכנות ייעודיות לביקורת, כדי לאתר חריגות שבוצעו במסגרת פעילות ההשקעות. פעילות זו נעשית תוך שיתוף פעולה הדוק עם מחלקת מערכות מידע הפועלת במשרד. 

חברות חיתום

לרוזנבלום-הולצמן ניסיון בביצוע סקרי סיכונים וביקורת פנימית במספר חברות חיתום. שותפים במשרד כיהנו כמבקרים פנימיים של חברות חיתום ומחלקת שוק ההון מעניקה שירותי ביקורת במיקור חוץ למבקרי פנים בחברות חיתום.

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113