חדשות ועדכונים

ניוזלטר ינואר 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

  • תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2021.
  • לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך.
  • ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ –הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות עד ליום 31.12.2021.
  • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021- עדכון הסכומים.
    חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה.
  • מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.
  • רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2020.

18.4

החל מהיום: מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (“מענק סוציאלי”) לשנת 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.

7.4

עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

7.4

רשות המסים מודיעה כי בשל ימי הזיכרון ויום העצמאות תתאפשר הגשת בקשות למענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 עד ליום שני ה-19.4.2021 (במקום עד 15.4.2021).

5.4

הארכת מועד הגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2020.

17.3

נפתחה הגשת התביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ינואר – פברואר 2021.

 

4.3

ניתן לשלם אגרה שנתית לרשם החברות והשותפויות בתעריף מופחת עד 31.3.2021.