חדשות ועדכונים

ניוזלטר מרץ 2022

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע עדכני המתמקד, בין היתר, בנושאים כדלהלן:

  • מדריך מס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
  • חוזר מס הכנסה בנושא תיקון סעיף 74 לחוק עידוד והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות.
  • ביטול היטל עובדים זרים והארכת תוקף של הוראת השעה לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי.
  • פס"ד צנציפר (ע"מ 49084-06-19, צנציפר- חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ) בנושא הודעת זיכוי למע"מ.

16.6

רשות התאגידים פרסמה הסבר בעניין הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2023 והגשת דיווחים שנתיים לשנת 2021 אל יחידת רשם העמותות וההקדשות.

16.6

חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת לשנת 2017.

16.5

הקלה לציבור העוסקים במועד הגשת הדוח התקופתי למע"מ באופן מקוון החל בחודש מאי 2022.

2.5

הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים.

2.5

פורסם בעיתון גלובס כי, רשות המסים תשיב לגמלאים עשרות מילוני שקלים שגבתה שלא כדין.

12.4

הקדמת תשלום קצבאות ביטוח לאומי עבור חודש אפריל.