חדשות ועדכונים

ניוזלטר דצמבר 2020

אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2020 הכוללים, בין היתר, את הנושאים הבאים:
שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו-”הפרשות סוציאליות”, מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2020, תקופת שמירת מסמכים, הערכות עצמאים לקראת הגשת דוחות לשנת המס 2020 ומדריך מקוצר לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל.

13.1

רשות המסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך.

13.1

עדכון דחוף – דחייה בחודש נוסף של הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל”ת.

10.1

נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים נובמבר – דצמבר 2020 .

7.1

רשות המיסים פירסמה ארכה עד ל- 25.1.2021 למועד הדיווח והתשלום למע”מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 לכלל העוסקים.

30.12

בימים אלה פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות, שיחול החל מדוחות 2021 על נכסים ביולוגים ותוצרת חקלאית לפני האסיף.
לצורך יישום התקן בשנת 2021 על כל תאגיד לכמת את ההפרש שייווצר בין מדידת הנכסים לפי המדיניות החשבונאית בשנים הקודמות כולל שנת 2020 לבין המדידה ב – 1 בינואר 2021.

30.12

הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2020.