HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר דצמבר 2019

  1. נושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2019.
  2. מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מהחברה ודיבידנד מוטב שחולק בשנת 2017.

12.01

רשות התאגידים – רשם העמותות וההקדשות, פירסמה הודעה בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין. 

12.01

פורסמו מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2020

23.12

לוח עזר ולוח ניכויים לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2019

23.12

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ – הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2020

19.12

הזדמנות אחרונה לדווח הצהרת עוסק פטור למי שלא דיווח לשנים 2016 ו-2017

12.12

תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2011/4: הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה