HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אוקטובר 2018

  1. דיווח על תשלום במזומן לתושב האזור או תושב המועצה הפלסטינית – הוראות שעה.
  2. ע”א 476/17 אמית אמישקשוילי רפי נ’ פקיד שומה ת”א 4.
  3. הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 2/2018 – תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (רשות המיסים בישראל).

  4. מצ”ב קישור לקריאת מאמרו של רואה חשבון שמואל רוזנבלום –
    Welcome to JFK? But Not You Sir!

11.11

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

4.11

הוראת פרשנות מספר 14/2018 – רשות המסים החבות במע”מ של שירותים הניתנים ל”ארגון בינלאומי” לצורך קיום “כנס בינלאומי” בישראל

4.11

קול קורא – הפחתת שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים בענפי החלב והבקר

1.11

חוזר‏ מס ‏הכנסה‏ מספר 15/2018- רשות המיסים –  שינוי‏ מבנה ‏עסקי‏ בקבוצות ‏רב-לאומיות

29.10

סעיפים 3(ה) ו-3(ה3 )לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל

7.10

חוזר לקוחות בענין תמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח

7.10

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע”מ

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113