HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר ספטמבר 2018

  1. דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018.

  2. נוהל גילוי מרצון – תזכורת.

  3. ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 13/2018 רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י), ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164, ו-185 לפקודה.

  4. ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 – רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי.

  5. ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 – רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

7.10

חוזר לקוחות בענין תמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח

7.10

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע"מ

7.10

רכישה עצמית של מניות – החלטת מיסוי בהסכם 0699/18

7.10

רענון – מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים

20.9

בחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

6.9

הלוואה בריבית נמוכה –  ישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י ) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה.

6.9

חוזר מס‏ הכנסה‏ מספר ‏12/2018 – רשות ‏המסים  מחירי העברה‏- שיעורי‏ וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113