HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר יולי 2018

  1. תיקון לחוק מיסוי מקרקעין.
  2. חובת דיווח ותשלום מקדמה בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2018 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור
  3. חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים.
  4. הגדרת כיבוד קל בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) התשל"ב – 1972.
  5. ע"א 8934 פקיד שומה תל אביב 4 נ' גמול אמריקה בע"מ.
  6. עמ 45527/01-17 גולד פירזול בע"מ נ' פקיד שומה חיפה וע"מ 35853/02-17 ו. לויט ניהול והנדסה בע"מ נ' פקיד שומה חיפה.

8.8

תזכורת\הבהרה להודעה מתאריך 4 בפברואר בנושא: העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט

25.7

ארגונים מקצועיים – הבהרה לעניין הגשת דוח שנתי בטופס 1215

17.7

טופס 1350 – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 מיסוי הכנסה לפי סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה 
לבעלי מניות שיש להם יתרות חוב במהלך השנה לחברה בבעלותם, שימו לב לטופס המורכב (טופס 1350 המצ"ב) ששלטונות המס דורשים למלא עם הפירוט של סכומי משיכות במהלך השנה ונתונים רבים נוספים הנדרשים למלא.

יתרות חוב מעל 100,000 ש"ח יחייבו גילום מס או תשלום דיבידנד.

נשמח לסייע בנושא.

9.7

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2018 תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

9.7

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

8.7

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים – פרסום רשות המיסים מיום 20.6.2018

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113