HEB  ES  EN

Services

ביקורת וחשבונאות

לרוזנבלום-הולצמן ניסיון רב בביצוע ביקורת דו"חות כספיים שנתיים ודוחות כספיים תקופתיים, לרבות דוחות ערוכים לפי כללי IFRS. 

+ more info

מיסוי ודוחות לצרכי מס

מחלקת המיסוי ברוזנבלום-הולצמן מעניקה ללקוחות מכל המגזרים מגוון שירותים המבוססים על ידע וניסיון מעמיקים בתחומי המיסוי השונים.

+ more info

ביקורת פנימית

רוזנבלום-הולצמן מעניק שירותי ביקורת פנימית לגופים ציבוריים לחברות ציבוריות, עמותות, קיבוצים ותאגידים פרטיים. 

+ more info

ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית הינו תחום העוסק באיתור הונאות ומעילות, כימות היקף הנזקים הנובעים מהן, חשיפות הגורמים המעורבים ודרכי פעולה וכן מניעת מעשי הונאה.

+ more info

סיוע בהליכים משפטיים

ליווי וסיוע לעורכי דין בתחום המשפטי: מחלוקות עסקיות בין שותפים ובעלי מניות, מחלוקות פיננסיות בהליכי פרידה / גירושין, העדפות נושים וקיפוח זכויות מיעוט, חדלות פירעון.

+ more info

ביקורת מערכות מידע

חברת introSight, מקבוצת רוזנבלום – הולצמן רואי חשבון, הוקמה במטרה לסייע ליחידת מערכות המידע של התאגיד.

+ more info

ייעוץ כלכלי והערכות שווי

למשרדנו מחלקה כלכלית מקצועית, המעניקה שירותי ייעוץ מקצועיים במכלול תחומים כלכליים.

+ more info

ניהול סיכונים

במסגרת השירותים הנלווים שמעניק רוזנבלום-הולצמן ללקוחותיו, באמצעות חברת ר.ה. ביקורת ומידע בע"מ שבבעלותנו, נכללים בין היתר נושאי: חשבות שכר, בדיקות שכר וביקורת על חברות כוח אדם.

+ more info

שירותים נלווים ובדיקות נאותות חשבונאיות

רוזנבלום-הולצמן מייעץ ללקוחותיו במגוון תחומים: ניהול סיכונים, ,(יישום SOX 404- ו SOX 302) יישום הוראות סרבנס-אוקסלי הוראות ממשל תאגידי וסיוע לעורכי דין וליועצים משפטיים.

+ more info